Tessedik Sámuel Főiskola

MEZŐGAZDASÁGI VÍZ- ÉS KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

FŐISKOLAI KAR

A témát gondozza:
Környezetgazdálkodási Tanszék

HEVES MEGYE GYÖNGYBAGOLY-ÁLLOMÁNYÁNAK
(Tyto alba Scop., 1796.) FELMÉRÉSE ÉS VÉDELME

Készítette:

Jusztin Balázs
IV. évf. hallgató

 

Belső konzulens:

Dr. Oláh János
egyetemi tanár
a biológia tudományok doktora

 

Külső konzulens:

Nagy Tibor
környezetgazdálkodási agrármérnök, természetvédelmi szakmérnök

SZARVAS, 2004.


Tartalomjegyzék

BEVEZETÉS 7

1. ANYAG ÉS MÓDSZER 9

1.1. Heves megye természetföldrajzi jellemzői 10

1.2. Állományfelmérés, menete, feldolgozása 12

2. EREDMÉNYEK 13

2.1. A gyöngybagoly bemutatása 13

2.1.1.A faj leírása 13

2.1.2 Elterjedése 14

2.1.3. A gyöngybagoly élőhely, költőhely 15

2.1.4. A gyöngybagoly költése 16

2.1.5. Táplálkozás 17

2.1.6. Vonulás, kóborlás 19

2.2. Állományfelmérés eredménye 21

2.3. Az állománycsökkenésért felelős tényezők 25

2.3.1. Téli időjárás 25

2.3.2. Alkalmas költőhelyek fogyatkozása, épületlezárások 25

2.3.3. Fészkelőhelyek “társbérlői” 28

2.3.4. Táplálkozó területek leromlása, megszűnése 30

2.3.5. Gázolás 30

2.3.6. Peszticidek okozta pusztulás 31

2.3.7. Áramütés 32

2.3.8. Egyéb kedvezőtlen antropogén hatások 33

2.4. Védelmi munka Heves megye területén 34

2.4.1 Törvényes oltalma 34

2.4.2. Fészkelőhelyek védelme és bővítése 35

2.4.3. Veszélyeztetett fészekaljak egyedi védelme 44

2.4.4. Téli táplálékhiány mérséklése 45

2.4.5. Az épületkezelők és a közvélemény tájékoztatása 45

2.4.6. Áramütés veszélyének csökkentése 46

3. ÖSSZEFOGLALÓ 48

3.1. A gyöngybagolyvédelem problémája 48

3.2. Heves megyei vizsgálatok eredményeinek rövid összefoglalása 48

3.3. A védelmi munka elemzése 48

3.4. Gyöngybagolyvédelem távlati lehetőségei 49

Köszönetnyilvánítás 50

Irodalomjegyzék 51

Táblázatjegyzék 53

Ábrajegyzék 54

Mellékletek 55

BEVEZETÉS

Napjaink emberét egyre nagyobb aggodalommal tölti el a körülötte lévő környezet pusztulása, a Föld ökológiai krízis felé sodródása. Ezek a problémák nemcsak a ma élő társadalom felelősége, hiszen az ember már több évszázada megtanult többé-kevésbé uralkodni a természeten. Az utóbbi száz évben a folyamat soha nem látott mértékben felgyorsult és egyre súlyosabb a környezetet ért terhelés, az ökológiai rendszerek sérülése és a fajok pusztulása.

Az emberiség fennmaradásához nélkülözhetetlen a tiszta környezet és a biológiai sokféleség megőrzése, éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kap az élővilág védelme illetve a biodiverzitás fenntartásának az ügye.

A magyar nemzeti természet-megőrzési politika központi kérdése is a biológiai diverzitás fenntartása, aminek igen fontos eszköze az összehangolt felmérésen és rendszeres adatgyűjtésen alapuló információs rendszer létrehozása. Ez megalapozza a hatékony természetvédelmet, az élővilág változatosságának fenntartását [Tardy, 1994.; Láng, 1996.].

A fajok évmilliók során alkalmazkodtak környezetükhöz, megtanultak abba élni, amennyiben ezek a környezeti faktorok megváltoznak, azt az élőlények jelzik, és ezzel felhívják figyelmünket a problémára. Az állapotváltozást figyelemmel kell kísérni, amit biomonitoring programokkal valósítanak meg.

A madarak mindig is az emberiség érdeklődésének középpontjában voltak, mivel viszonylag könnyen megfigyelhetőek és csodálatos képességgel rendelkeznek, a repüléssel. Azok a fajok, amelyek az ember közelében élnek, még inkább alkalmasak idikációs szerep betöltésére az élővilágban. Az ilyen antropogén fajok az ember környezetre gyakorolt hatására sokszor érzékenyebben és hamarabb reagálnak, mint a más közösségekben élő fajok. Nem egy indikátor faj védett vagy fokozottan védett státuszt kapott megfogyatkozásuk miatt, ezért ezek vizsgálata még indokoltabb monitoring-programok működtetésekor. Általánosan jellemző, hogy egy-egy faj hathatós védelmére csak akkor kerül sor, amikor annak állománya már megfogyatkozott vagy a kipusztulás szélére sodródott.

1985-ben a Magyar Madártani Egyesület (mai nevén Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, továbbiakban MME) a gyöngybagoly állomány csökkenésére reagálva, az év madarának nyilvánította és megkezdődött a hazai populáció helyzetének felmérése. Az országos állományfelmérésről elmondható, hogy az csak kis területekre terjedt ki, így további felmérésekre volt szükség. A 90-es évektől az MME Bükki Csoportja, majd később a Bükki Nemzeti Park és az MME Heves Megyei Csoportja is csatlakozott a gyöngybagolyvédelmi-programhoz.

Dolgozatomban ezeknek a vizsgálatoknak az 1996-2003. év közötti eredményeit, valamint gyakorlati védelmi tapasztalatait összegzem. Magam is tevékenyen hozzájárultam a Heves megyei gyöngybagolyállomány felméréséhez és védelméhez, így szakdolgozatomban gyakran saját tapasztalataimra támaszkodom és védelmi javaslataimat ennek tükrében teszem. Mivel a megye gyöngybagoly-populációjával ilyen részletesen és átfogóan még nem foglalkozott senki, célom, hogy ezt a hiányt pótoljam.

1. ANYAG ÉS MÓDSZER

Egy faj védelmének alapját az állományfelmérés jelenti, éppen ezért már a 90-es évek legelejétől megkezdődött Heves megye gyöngybagolyállományának vizsgálata. Ezekbe a felmérésekbe több amatőr és profi ornitológus is részt vett, de területileg és időben máshol és máskor. Egy-egy területről a rendszertelen felmérések miatt, nem áll rendelkezésünkre minden évből adat. További hiányosság még, hogy vannak olyan települések, ahol egyáltalán nem történt még meg az állomány vizsgálata. Ezek alapján az állomány nagyságot és eloszlását csak becsülni lehet a vizsgált területen.

Mivel az állománynagyságot pontosan nem ismerem, ezért azt több szempont alapján becsültem meg:

 1. Dolgozatomban megvizsgálom annak lehetőségét, hogy mely települések tekinthetők a gyöngybagoly szempontjából alkalmas élőhelynek. Alap esetben feltételezzük, hogy a települések mindegyikén találhat a gyöngybagoly magának alkalmas költőhelyet, de a domborzati viszonyok miatt kialakult éghajlat, valamint az erdősültség nem teszi lehetővé megtelepedését a megye egyes területein, nincs számára megfelelő élőhely.
 2. Számba veszem a gyöngybagoly számára elsődleges költőhelynek számító templomokat.
 3. Megvizsgálom a gyöngybagoly számára potenciálisan alkalmas egyéb költőhelyek számát.
 4. A 2-es szempontot tovább szűkítem azzal, hogy gyöngybagoly számára lezárt templomokat nem számítom be, mint lehetséges költőhelyet.
 5. Természetesen figyelembe veszem az adott évben ismertté vált költések számát és annak hiányát egy-egy településen.

A fenti szempontok alapján elég nagy biztonsággal meg lehet becsülni Heves megye gyöngybagolyállományát az adott évben.

A felmérésekből származó eredményekből mindeddig nem hoztak létre adatbázist, ezért szakdolgozatomban ezeket az adatokat összegzem és kiértékelem. Ez a későbbiekben a Heves megyei gyöngybagolyállomány adatbázisának alapját fogja képezni, kiegészülve a gyűrűzési és visszafogási adatokkal, továbbá a régebbi alkalmi megkerülésekkel, valamint az egyéb védett épületlakó fajok adataival. Az adatbázis 1973-tól tartalmaz adatokat, de dolgozatom szempontjából az 1996-tól 2003-ig terjedő időszakot vizsgálom, mert nagyobb mennyiségű értékelhető adat ebből az időszakból van. Én 1999-ben kezdtem foglalkozni gyöngybagolyvédelemmel, eredményeim ettől az évtől kezdve vannak. Az adatbázis a megyében tevékenykedő ornitológusok és saját adataimat tartalmazza.

Végül sorra veszem a védelmi lehetőségeket, majd azokat kiértékelem a felmérések és az egyéb tapasztalatok alapján.

1.1. Heves megye természetföldrajzi jellemzői

Szakdolgozatomban Heves megye gyöngybagoly állományát mutatom be. A vizsgált területen elsősorban a gyöngybagoly általánosan elterjedt költőhelyeit - a templomokat - mértük fel, de több helyen is találtunk költést egyéb épületekben is.

Heves megye közigazgatásilag négy megyével határos, mégpedig Pest, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Jász-Nagykun-Szolnok megyével.

A megye északi részén a Heves-Borsodi-dombság, a Bükki és a Mátra-hegységek által határolt részen található a Tarna-völgye. Ez lényegesen alacsonyabban fekszik, mint a környező területek, így itt - északra lévő elhelyezkedése ellenére - időnként meg tud telepedni a gyöngybagoly. Ettől kicsit délebbre fekszik az Északi-középhegység legmagasabb pontját (1014 m) magába foglaló Mátra, valamint attól keletre a Bükk-hegység nyugati fele. Dél felé haladva húzódik a Mátraalja és a Bükkaljának egy része. Ezeket a dombságokat többségében már mezőgazdasági művelés alá vonta az ember és a települések száma is több a hegyvidéki térséghez képest. A dombság déli határa körübelül egybeesik a 30-as főút (E71) nyomvonalával, attól délre már az Alföld kezdődik. Heves megye nyugati felén található a Zagyva-völgyének egy része. Az alföldi részt 3 kistáj kataszter szerint lehet besorolni (Hatvani-sík, Nyugati- és Déli-Mártaalja, Gyöngyös- Hevesi-sík). A gyöngybagoly élőhelyválasztása szempontjából a megyét két részre lehet osztani, melynek választóvonalának a már említett 30-as főutat lehet tekinteni. Ez az út keleti-nyugati irányban szeli át Heves megyét. Ez az ember által létrehozott vonalas létesítmény többé-kevésbé egy természetes választóvonalon – az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál – húzódik. Az ettől délre eső területek a gyöngybagoly számára tengerszint feletti magasság tekintetében és vadászterület szempontjából is kedvezőbbnek mondható, mint a főúttól északra fekvő területek. Az északi terület kevésbé egyöntetű, mert a Mátra- és Bükkaljai részen, valamint a Tarna-völgyében még gyakoribb a költés (alkalmasabbak az élőhelyi feltételek), míg a hegyvidéki részek kevésbé felelnek meg a gyöngybagoly igényeinek. Itt az éghajlat és az erdősültség szab gátat a gyöngybagoly megtelepedésének.

Összehasonlítva az északi és déli megyerészeket a gyöngybagolyállomány 56,4 százaléka a 30-as főúttól délre költött. Igaz, hogy ez az arány alapján nem lehet szignifikáns különbséget kimutatni, de ez hamis eredményt tükröz, hiszen 7 év alatt voltak olyan évek, amikor a gyöngybagoly-populációnak sikerült egészen északi részeket benépesíteni. Viszont hosszú távon, több éven keresztül a dombvidéki és tarna-völgyi területeken nem tud megtelepedni a gyöngybagoly a téli időjárás miatt. Így, ha azt nézzük, hogy huzamosabb ideig mely településeken költött gyöngybagoly, már jobban kitűnik a különbség a déli megyerész javára (itt költ az állomány közel 80 százaléka).

Éghajlatát tekintve kettőség jellemző a területre, a magasabban fekvő részek hegyvidéki jellegűek, míg a medencék és síkvidéki területek a pannon tájakkal mutatnak rokonságot. Az évi középhőmérséklet a megye döntő részén 10-10,5 oC, csak a magasabb területeken süllyed 8 oC alá. Az átlagos havi középhőmérséklet - a Mátra és a Bükk magasabb részeit kivéve - csak januárban süllyed fagypont alá. A napsütéses órák éves összege 1900 óra körül mozog. A síkvidéki területeken 500-600 mm, míg a legnagyobb mennyiségű csapadék a Bükkben és a Mátrában hull (650-800 mm). A havas napok évi száma az alföldi részeken 30 nap körüli, ugyanitt a hótakarós napok évi száma 40 nap alatti. A Tarna északi völgyében és a dombvidéki területeken a havas napok száma 35-40 nap, a hótakarós napok száma 40-50 nap körül mozog. A két hegyen a havas napok évi száma felmehet 50-60 napra is és a hótakarós napok évi száma a legmagasabb részeken 100-120 nap is lehet. Az évi legnagyobb hóvastagság 30 éves átlaga az alföldi, domb és a Tarna-völgyi részeken egyaránt 15-20 cm körüli, míg a Mátrában és a Bükkben 35-50 cm. Uralkodó szélirány észak, észak-nyugati.

A terület vízrajza változatos. Három folyó található a megyében. A legnagyobb a Tisza, amely egyben a keleti megyehatár egy része, nyugaton a Zagyva-folyó völgye húzódik és a megye középső részén mintegy kettészelve azt, fut déli irányba a Tarna-folyó. A Mátrából, a Bükkből és a Cserhátból több patak is ered, amelyek aztán a fenti két kisebb folyóba torkollanak Heves megye területén. A megye legnagyobb mesterséges tava a Tisza-tó, továbbá nagyobb víztározói a markazi és az egerszalóki.

Növényföldrajzilag a terület egy része az Északi-középhegység flóravidéke (Matricum) Tornense flórajárásába tartozik, nagy részét cseres-tölgyes (Quercetum petraeae-cerris) és a gyertyános tölgyes (Querceto petraea-Carpinetum), a magasabb régiókat szubmontán bükkös (Melico-Fagetum silviaticae) borítja. A folyóvölgyek mentén néhány helyen még megtalálhatók a puhafás ligeterdők maradványai, de többségükben az alföldi területekkel együtt az eredeti növénytársulás mára eltűnt és helyét mezőgazdasági területek foglalják el. Ez alól kivétel a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet mozaikos területei. Ezen kívül országos jelentőségű védett területe még Heves megyében a Bükki Nemzeti Park, a Hortobágyi Nemzeti Park Tisza-tói része, a Mátrai Tájvédelmi Körzet, a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet egy része és a Tarna-vidéki Tájvédelmi Körzet. Ezek hivatottak - többek között - megőrizni Magyarország egyedülálló természeti értékeit.

A megye településhálózatának jellege a gyöngybagoly gyakorisága miatt fontos, igaz ez nem természetföldrajzi tényező. Heves megyében 118 település található, de az összevont község illetve városrészek miatt ez valójában 131 különálló belterületi egységet jelent, a legkisebbeket nem számítva. Egeren, Gyöngyösön és Hatvanon kívül a megye többi városa (Füzesabony, Heves, Lőrinci, Pétervásár) falusias jelleget mutat. A települések számához viszonyítva magas a nagyközségek aránya (főleg a megye déli részén), de kevés az alig pár száz lélekszámú kisközségek (ezek többségében a vizsgált terület északi részén helyezkednek el). A települések 84,7 százalékában legalább egy, 8,4 százalékában pedig egynél több templom található, míg 6,9 százalékában egy sem.

1.2. Állományfelmérés, menete, feldolgozása

A Bevezetésben rámutattam arra, hogy a vizsgált területen eddig végzett állományfelmérések nem terjedtek ki az egész megyére, azok nem voltak összehangolva egymással. Eddig - tudomásom szerint - három nagyobb felmérési “kampány” történt Heves megyében az elmúlt 20 évben, amelyek Heves megye egy-egy területére terjedtek ki. Jelenleg három szervezeti egység végez évente állományfelmérést éves munkájuknak elvárható mértékű összehangolása nélkül, pedig a munka összehangolása elengedhetetlen - többek között a párhuzamos ellenőrzések kiküszöbölése végett - és a területen élő állományt érintő védelmi munka alapjául szolgáló adatbázishoz is.

Az állományfelmérés célja, hogy minél teljesebb képet kapjunk a vizsgált terület gyöngybagoly állományának nagyságáról, elhelyezkedéséről és a fajt aktuálisan veszélyeztető tényezőkről. Adatokat gyűjtünk a költési paraméterekről, az épületben található egyéb állatokról és összegyűjtjük a köpeteket, melyekből a térség kisemlős állományáról kapunk képet.

A felmérést a tenyészidőszakban érdemes elvégezni, én általában a nyári szünetben teszem ezt, ilyenkor több napot szánok az ellenőrzésekre és új területek felmérésére.

Az adatokat felmérési lapra rögzítem. Új területek esetén egy a későbbiekben szükséges, védelmi beavatkozásokat is rögzítő - saját készítésű - felmérőlapot töltök ki (1. sz. melléklet). A felmérőlappal szemben támasztott szempontok, hogy könnyen érthetőek legyenek a kérdések, röviden lehessen azokra válaszolni, de abból mégis kiderüljön, amit akarok, több lehetőség közül lehessen választani és ha ezek egyike sem felel meg, akkor legyen lehetőség egyéni választ adni. A gyors és könnyű kitölthetőséget azért tartom fontosnak, mert a körülmények nem teszik lehetővé, hogy csak a kérdőívre koncentráljak felmérés közben. Ennek két oka van:

 1. Egyrészt gyakran egyedül végzem a felmérést, így nincs aki úgymond írnoki feladatokat lásson el mellettem, viszont az épületben haladni kell, mert a jelenlét zavarja az állatokat.
 2. Másrészt az épületek 20-30 százalékánál előfordul, hogy a kezelő felkísér a templomtoronyba, mert érdekli mi van odafönt, ezenkívül jó néhányan közülük magányosan élnek, így örülnek, ha egy távolról jött idegennel beszélgetni tudnak. Ilyenkor - a felmérés közben - folyamatosan beszélgetek a kezelővel (ami általában gyorstalpaló természetvédelmi oktatást jelent részemről). A beszélgetés viszont elvonja az ember figyelmét és ha körülményes a felmérőlap kitöltése, akkor az kitöltési hibához vezethet. Ezért igyekszem - saját tapasztalataimat figyelembe véve - kialakítani és formálni a felmérő lapot.

A felmérések anyagát számítógépes adatbázisba viszem fel, az eredményeket összegzem, kiértékelem. Gyakran az eredményekről különböző kisebb, helyi természetvédelemmel is foglalkozó folyóiratokban beszámolok, ezzel is elősegítve a lakosság tudatformálását.

2. EREDMÉNYEK

2.1. A gyöngybagoly bemutatása

2.1.1. A faj leírása

Galamb nagyságú, apró gyöngyszerű pettyekkel behintett tollú baglyok, jól fejlett szürkésfehér színű szív alakú fátyollal. Hátoldala sötét palaszürke, fehéresszürke márványozással, hasi oldal, alsó szárny és farokfedők rozsdasárgák. Fülnyúlásuk hossza a koponya magasságával megegyezik. [Pátkai, 1973.]

A gyöngybagoly arca erősen asszimetrikus, ez segíti a zsákmány pontos elkapásában. [Vitus B. Dröscher, 1986.]. A farok kurta, a szárny és a láb hosszú. A csüd tollai rövidek, a csupasz ujjakon gyéren álló, sörteszerű képletek vannak. A középső ujj karmának belső oldalán fésűs fogazás van. A karmok szarubarnák vagy feketék. Szeme sötétbarna, a szivárványhártya feketésbarna [Pátkai, 1973.].

2.1.2. Elterjedése

A gyöngybagoly az Antarktisz kivételével valamennyi földrészen honos. A trópusi, szubtrópusi és a mérsékelt égövi zónákban egyaránt előfordul. Az északi féltekén elterjedésének határa a 6-8 °C-s évi izotermáig terjed. Ezzel magyarázható, hogy Ázsiában csupán Kis-Ázsiában, az Arab-félszigeten, a Hindusztáni- és az Indokínai félszigeten valamint délkelet-ázsiai szigetvilágban fordul elő. Európa enyhe óceáni és mediterrán klímájú területein a Balkán-félsziget kivételével általánosan elterjedt. A kontinentális klímát a hosszan tartó hideg telek miatt rosszul viselik. Északon ezért csupán a Skandináv-félszigetig, illetve Svédország déli csücskéig hatol fel, keleten pedig Fehéroroszországig és Ukrajnáig nyúlik elterjedési területe [Kalotás és Haraszthy, 2002.]. Továbbá hiányzik a nagy kiterjedésű síkságokról és a hegységekből, leginkább a változatos növényborítottságú dombságokat kedvelik [Nagy, 2001.].

A gyöngybagoly magyarországi elterjedése megyénként változik, legnagyobb állományát a Dél-Dunántúl három megyéjében találjuk (Somogy, Tolna, Baranya). A Duna-Tisza közén sokkal ritkább, míg az Alföldön egész ritka. A középhegységekben a 400 méternél magasabb részekről szinte teljesen hiányzik [Nagy, 2001.].

Európában a Tyto alba faj fordul elő, melynek összesen nyolc alfaja van [Cramp, 1977.]. Ezek közül csak három található meg a kontinensen, a fehér mellű alfaját [Tyto alba alba (Scopoli, 1769.)] a nyugati és a déli részeken, a sötét mellű alfaját [Tyto alba guttata (Ch. L. Brehm, 1831.)] Európa középső részein, míg Korzikán és a környező szigeteken a Korzikai alfajt [Tyto alba ernesti (Kleinschmidt, 1901.)] találjuk [Cramp, 1977.].

Magyarországon a sötét mellű alfaj terjedt el általánosan, amely Közép-Európa nagy részén, Svédország legdélibb tájaitól a Krím-félszigetig fordul elő. A fehér mellű alfaj a Brit-szigeteken, Nyugat- és Dél-Európában él. Hazánkban több esetben is kimutatták a Tyto alba alba fenotípust, kezdetben az ország déli, délnyugati részén [Kalotás,1984., Keve, 1984.], majd 1996-ban bizonyították az alfaj költését az ország északi részén is [Boldogh, 1996.]. Ennek alapján feltételezhető, hogy a fenti két alfaj genetikai állományának keveredése is előfordul [Kalotás és Haraszthy, 2002.].

2.1.3. A gyöngybagoly élőhelye, költőhelye

A Közép-európai alfaj élőhelyét az emberi településeken, illetve azok közelében találta meg. Az ember által létrehozott építmények viszont nem voltak mindig, így jogosan vetődik fel a kérdés: “Hol éltek a gyöngybaglyok a civilizált ember megjelenése előtt?” A válaszért nem kell messzire menni, elég, ha a Tyto alba alba alfajt nézzük. Ezek a madarak a mai napig szívesen fészkelnek öreg fák odvaiban, míg hazánkban az általánosan elterjedt Tyto alba guttata alfaj esetében ez a fészkelési forma nem jellemző. Ez nemcsak az öreg fák eltűnésével magyarázható, hanem az alfaj egyedei az évszázadokkal ezelőtt megváltozott költési feltételekhez alkalmazkodtak így. Igaz, megfigyeltek hazánkban is költést leszakadt partfalak üregeiben, amely lehetett eredeti fészkelőhelye is a gyöngybagoly számára, de nem volt általánosan elterjedt a korlátozott lehetőségek miatt [Nagy Tibor szóbeli elbeszélése alapján].

Optimális élőhelyeit azonban a kis és közepes méretű településeken találja meg, a nagyvárosok nem teremtik meg számukra a megfelelő körülményeket. Kivételek persze akadnak (pl.: Mór, Kőszeg, Baja, Budapest XVIII. kerület), de ezeken a költőhelyeken sosem volt tartós egy-egy pár megtelepedése. Még ha alkalmas költőhelyet találnak is, a táplálkozó területek túl messze vannak [Nagy, 2001.]. Ezt saját megfigyeléseim is alátámasztják. Hatvanban a 30-as főút mentén lévő két római katolikus templomban megfelelő költőhelyeket hoztunk létre a gyöngybaglyok számára, de mivel a táplálkozó terület túl messze van a költőhelytől, nem foglalták el immár 5 éve.

Külföldi adatok szerint megfelelő mennyiségű táplálék esetén egy-egy pár számára viszonylag kicsi, 0,4-0,6 km²-ig terjedő vadászterület is elegendő. Papp László a Hortobágyon végzett vizsgálatai során azt tapasztalta, hogy az egyes párok a költőhelytől számított mozgástávolsága 500-1200 méter között változott [Schmidth, 1985.]. A legalkalmasabb élőhelyek ott vannak, ahol még megtalálhatók a hagyományos állattartás, a nagy kertek. Ideális vadászterületek a kisebb szántóföldekkel, kaszálókkal, legelőkkel, mezőgazdasági épületegyüttesekkel tarkított, mozaikos területek. A gyöngybagoly által választott költőhelyeknek közös tulajdonságuk, hogy négy méter fölötti magasságban találhatók, zavartalan, zegzugos, sötét helyek, közelében megfelelő táplálkozó hely legyen és az uralkodó széliránnyal ellentétes irányba nézzen a berepülőnyílás. Találtak már gyöngybagolyköltést templomokban, kápolnákban, mezőgazdasági épületekben, elhagyott tanyák, melléképületek padlásán, víztornyok tartályában, vízcsövének burkolatában, kéményben, lakott épület falüregében, határőr toronyban. [Nagy, 2001.]

Heves megyében találkoztam már olyan rendhagyó költőhelyekkel, amely lakóház eresz alatti deszkázott részében, vagy éppen használatban lévő juhakol álmennyezetében volt. A fentiekből jól látszik, hogy a gyöngybagoly nem válogatós a költőhely tekintetében, ha az alapvető igényeit megtalálja, szinte bárhol hajlandó költeni.

2.1.4. A gyöngybagoly költése

A gyöngybagoly költési sikeressége elsősorban a téli időjárástól és a tenyészidőszak ideje alatt rendelkezésre álló táplálék mennyiségétől függ. A fenti két tényező együttes kedvező alakulása esetén általában második költésbe is belefognak a párok. Az első költés kezdete általában március vége, április eleje, de az időjárástól függően egyes pároknál februárra vagy májusra is eshet, vagy akár december, január hónapokra is. [Nagy, 2001.] A legkorábbi ismert hazai költés adata: a 80-as években Tolna megyében egy áprilisi fészekaljban már tollasodó fiókák voltak, ami azt jelenti, hogy a tojó a tojásokat már január végén, február elején lerakta [Farkas, 2001.]. Néha előfordul, hogy az első és második, esetleg harmadik költés időben összecsúszik.

Sokszor már januárba elkezdődik a nász. Hangja különös szortyogó hörgésre emlékeztető khröüh-szrüühhel festhető szólam, amely az avatatlanok közül nem egyet megrémített már. Márciusban a legerősebb, de néha májusig is elhúzódik [Pátkai, 1947.]. Az átlagos tojásszám első költésből 4-7 db. Heves megyében - az utóbbi négy évben ismert fészekaljak esetében - átlagosan 5,24 fióka repült ki.

A második költés megfelelő körülmények között június és szeptember között kezdődik és akár decemberig is eltarthat [Nagy, 2001.]. Általában a második költésben magasabb a tojások és a kirepült fiókák száma a nagyobb mennyiségű zsákmányállat miatt, valamint így próbálja kompenzálni a faj a beköszöntő téli táplálékhiányos időszak miatt általában alacsonyabb fióka felnevelődési arányt [Haraszty és Kalotás, 2002.]. Heves megyében - az első költéshez hasonló időintervallumot tekintve - átlagosan 8,06 fióka repül ki. Általában 2-11 tojásból áll a fészekalj, de például Zaránkon 2001-ben 14 tojásos fészekaljat találtam.

Mivel a tojó az első tojás lerakása után azonnal kotlani kezd, a fiókák között jelentős korkülönbség van. A fiókák 31-33 nap után kelnek ki, a tojásrakás ritmusának megfelelően 2,5 naponként [Nagy, 2001.]. A fiókák kéthónapos korukban tanulnak meg repülni, de szüleik még hosszabb ideig etetik őket [Schmidth, 1985.].

2.1.5. Táplálkozás

A gyöngybagolynál - táplálkozástani vizsgálatok alapján – csak a macskabagolynak (Strix aluco) változatosabb az étrendje a baglyok közül [Schmidth, 1963.]. Vadászterületén előnyben részesíti a változatos, mozaikos élőhelyeket, a monokultúrával szemben.

A gyöngybagoly vadászati stratégiája a lesből való vadászat és a keresőrepülés ötvözete (1. ábra). A zsákmányállat észlelése általában hallás alapján történik - melyben nagy segítsége az aszimmetrikus arcszerkezet, de a pontosabb lokalizáció a rendkívül fényérzékeny szem feladata [Mikkola, 1984.].

Az adott terület kisemlős faunájának faji és mennyiségi összetételét a gyöngybagoly köpetei meglehetős hűséggel adják vissza [Schmidth, 1969-70.]. Magyarországon a mezei pocok aránya meghatározó a köpetekben, de jelentős mennyiségű cickányt, házi egeret, erdei egeret és a madarak közül - helyenként és időszakonként - a házi és mezei verebet zsákmányol [Schmidth, 1967.].

Azonban találtak már olyan gyöngybaglyot is, amelyik kizárólag a vele egy helyen élő galambokat, denevéreket vagy csak békákat fogyasztott. Ezek nem ritka, de teljesen egyedi és elszigetelt esetek [Nagy, 2001.].

Heves megyét két nagy részre kell osztani táplálkozás szempontjából is (ennek okát lásd a Heves megye természetföldrajzi jellemzői c. alfejezetben). A megye 30-as főúttól északra eső részén hegy, illetve dombvidék található, attól délre kezdődik az Alföld. Ennek megfelelően területenként a táplálékállatok mennyiségi eloszlása változik a gyöngybagoly étrendjében. Az alföldi területeken a gyöngybaglyoknak három kiemelt zsákmányállata van, mégpedig a mezei pocok, a házi veréb és a házi egér. A házi egér száma észak felé haladva csökken. Az erdei cickány és a Crocidura nemzetségek nagyjából azonos mennyiségben képviseltettek. Az Északi-középhegységben az erdei cickány nagyobb számban fordul elő, mint az Alföldön, viszont a házi veréb száma alacsonyabb a síkvidéken élő fajtársak által zsákmányolt mennyiségéhez képest. 10 százalékon felüli mennyiséget mutat fel a mezei pocok és erdei egér csoport és az erdei cickányok [Schmidth, 1969-70.] (lásd 1. táblázat).

1. táblázat

A gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozása Heves megye Északi-középhegységi, illetve az alföldi részeken

(A táblázatban csak az összmennyiséghez viszonyított 2 %-on felüli értékek szerepelnek)

[Forrás: Schmidth, 1969-70.]

Zsákmányállat

Északi-középhegység

%

Alföld

%

Passer domesticus

5,8

20,9

Sorex araneus

12,2

8,2

Neomys sp.

4,1

2,3

Crocidura leucodon

7,9

3,7

Crocidura suaveolens

6,0

5,8

Microtus arvalis

36,9

32,9

Micromys minutus

-

3,1

Apodemus sp.

13,9

5,4

Mus musculus

5,8

13,8

Zsákmányállat szám (db)

916

1899

A gyöngybagoly napi táplálékszükséglete 70-150 g között változik. A költő párok nagy része késő ősszel eltűnik a hagyományos költőhelyekről és általában a közelben található magtárrendszerekben telel át, ahol gabonát dézsmáló rágcsálókra és verebekre vadászik [Farkas, 2001.].

2.1.6. Vonulás, kóborlás

A hazánkban élő gyöngybagolyállomány nem vonul, azonban kisebb-nagyobb kóborlásokat tesznek, főleg a költőhelyet kereső fiatalok [Nagy, 2001.]. A mozgásnak nincs határozott iránya, a szélrózsa minden irányába elkóborolhatnak a példányok. Általában a tojók a kikelési helytől számítva távolabb kezdenek el költeni, mint a hímek [Taylor, 1994., Marti, 1999.]. A kóborlások akár több ezer kilométeresek is lehetnek, egyesek eljutnak Olaszországba, Németországba, Hollandiába, Izraelbe és a szomszédos országokba. Hazánkban Ausztriában, Svájcban, Franciaországban, Csehországban, Szlovákiában és Jugoszláviában jelölt gyöngybaglyok kerültek kézre [Haraszthy, 1998., 2000; Nagy, 2001.].

Heves megyei gyűrűzések eredménye alapján magam is alá tudom támasztani azokat a megállapításokat, hogy a kóborlásban nincs rendszer. Egy-egy helyről akár teljesen ellenkező irányba is elkóborolhatnak az egyedek (lásd 2. ábra). Érdekességként megemlítendő, hogy két cseh gyűrűs madár került kézre az általam vizsgált területen.

Az európai állomány keveredése védelmi szempontból is jelentős lehet, mivel fennáll annak a lehetősége is, hogy a kemény teleket követően a környező, illetve távolabbi országokból származó példányok a hazai populáció regenerációjában is részt vehetnek [Farkas, 2001.]. Ha figyelembe vesszük, hogy az egyedek több mint 50%-a északi irányba mozdul el, akkor feltételezhető, hogy a hazai állomány túlnyomó részt dél felől (Horvátországból) töltődik fel egy-egy keményebb tél után az üresen maradt élőhelyekre [Mátics és Horváth, 2000.].

2.2. Állományfelmérés eredménye

Heves megyében gyöngybagoly megkerülésekről egészen az 1973-as évekig visszamenőleg vannak szórványos adataim. Azonban a védelem szempontjából értékelhető nagyobb mennyiségű adatok csak az 1996-tól vannak, ezért a 2. sz. táblázatban ettől az évtől kezdve mutatom be a gyöngybagoly állomány alakulását és költőhely típusait (költőláda vagy természetes költés). A dolgozatomban fellelhető adatokat ebből az időintervallumból származó eredmények alapján számítottam ki, (ahol ettől eltértem, azt külön jelzem).

A 2. sz. táblázatban a település nevek mellett zárójelben, akkor jelöltem meg az ott található templom vallási felekezetét, ha az nem római katolikus, valamint csak azokat a településeket tüntettem fel, amelyekben található templom, valamint potenciális költőhelynek számítanak. A táblázatban nem szereplő települések három csoportba sorolhatók:

 1. Nincs templom a településen illetve településrészen: Kékestető, Kisfűzes, Mátrafüred, Mátraháza, Mátraszentimre, Mátraszentistván, Petőfibánya, Szentdomonkos.
 2. Új építési stílusú templom van a településen: Hort, Tenk.
 3. A tengerszint feletti magasság és/vagy a település környéki élőhely nem kedvez a gyöngybagoly megtelepedésének: Eger, Egerbakta, Galyatető, Gyöngyös, Sirok, Szarvaskő, Szilvásvárad, Váraszó.

2. táblázat: Heves megye gyöngybagoly állományának felmérési eredményei
saját és más ornitológusok eredménye alapján, az 1996-2003. közötti időszakból


     116 település adatai. Az adatok fellelhetők a szerzőnél!     


2.3. Az állománycsökkenésért felelős tényezők

2.3.1. Téli időjárás

A kontinentális klímára jellemző a hosszan tartó kemény tél, valamint a táplálékszerzést huzamosabb ideig korlátozó vastag hótakaró [Farkas, 2001.]. Amikor ugyanis a hótakaró vastagsága tartósan kb. 7 centiméter fölött marad, a rágcsálók nem a hótakaró felszínén közlekednek, hanem hóba vájt járataikban. Mivel a gyöngybagoly nem halmoz fel zsírréteget a tél átvészeléséhez, már egy néhány napos éhezés is jelentősen rontja a túlélés esélyeit. Egy nagyon kemény tél akár az állomány 60-90 százalékát is elpusztíthatja, ami egy terület vagy egy ország állományát is megrendítheti [Nagy, 2001.]. Ilyen - kivételesen - kemény telek voltak 1984-1985, 1987-1988, 1995-1996 és a 2002-2003-asok. Tolna megyében 1984 és 1985 között a zord tél következtében 65,2 százalékkal csökkent a templomépületekben költő gyöngybaglyok száma, míg Észak- Magyarországon az állomány 93 százaléka pusztult el [Farkas, 2001.].

Heves megyében a 2002 és 2003 közötti téli időjárás - az ismert fészkelő helyeken - 70 százalékkal csökkentette a költő párok számát.

2.3.2. Alkalmas költőhelyek fogyatkozása, épületbezárások

A hatvanas évek gazdasági fellendülése Magyarországon alaposan átformálta a jellegzetes magyar falu képét. A nagyarányú építkezésekkel párhuzamosan lebontották a gyakran használaton kívüli régi, romos épületeket, szűkítve ezzel a gyöngybaglyok fészkelési lehetőségeit. A hetvenes években kezdődött és napjainkban is tartó templomfelújítások pedig betetőzik a hagyományos fészkelőhelyek megszűnésének folyamatát. Dr. Kalotás Zsolt és Pintér András 1982-1984 között Tolna megyében végzett felmérése alapján a gyöngybagoly fészkelőhelyek megszűnését legalább 25 százalékban a torony és padlásterek lezárása okozta [Schmidt, 1985.].

A toronylezárások a fészekanyagot behordó házi galambok ellen irányulnak, míg a baglyok ennek ártatlan szenvedői. A galambok ürülékükkel és jelentős mennyiségű fészekanyag behordásával gyakran okozzák az elektromos szerkezetek meghibásodását. Ez sok bosszúságot és nem kis költséget ró az egyházközösségekre. A kezelők által legkézenfekvőbb megoldás a torony és padlás lezárása, az ablakok és egyéb nyílások dróthálóval történő befedése. Így viszont a fészekanyagot nem használó gyöngybaglyok is kinn rekednek vagy ami még rosszabb, bent pusztulnak éhen. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány közel 10 éves munkája során, több mint kettőszáz baglyot talált, melyek az épületbe zárva éhen haltak [Nagy, 2001.]. Gyakori jelenség, hogy a renoválást, tetőfelújítást költési időben végzik, ami több esetben is végzetes lehet a tojásos vagy fiókás fészekaljra nézve. Gyakran előfordul, hogy a kezelő nem is tud a bagoly jelenlétéről és a toronyban nappalozó vagy ott költő madarakat bezárja és ítéli ezzel biztos pusztulásra.

Az általam vizsgált területen négy hasonló esetről van tudomásom 1989 és 2003 közötti időszakból (3. ábra). Szomorú tapasztalatom a templomlezárásokkal kapcsolatban az egyik dél-mátraaljai templom esete. A 80-as években Endes Mihály talált ott denevéreket, így amikor első alkalommal mentem felmérni a templomot, nagyon bizakodtam, hogy találok védett állatokat. A templom környezete kiváló denevér és gyöngybagoly élőhely, de a padlásra felérve szembesülnöm kellett a ténnyel, hogy egy darab állat sincs már. Az ablakok lezárva, minden kipucolva. Néhány helyen mégis nagy mennyiségű régi guanót találtam, ami annak a jele, hogy a pár évvel ezelőtti tetőfelújításig szép számú denevérnek volt a padlás nyári lakhelye.

Megfigyeltem, hogy sok településen - a szorgalmas vidékiekre jellemző módon - a kezelők még a padlást is úgy kitakarítják minden évben, hogy annak padlójáról szinte “enni” lehetne.

Viszont ennek ellenkezőjére is van példám, ami a szemléletformáló tevékenységemnek köszönhető. Ilyen eset volt, amikor Kompolton tető-felújítási munkát terveztek, és erről tájékoztattak, így volt alkalmam kimenni a helyszínre és terepszemle után egyeztetni a kezelővel a teendőkről.

Heves-megyében sajnos a templomokon kívül elég kevés lehetőség van a madaraknak a költésre. Nincs sok tanya a területen és ha van, akkor azokat használják. A régi romos tanyák többségét pedig lebontották (4. ábra).

2.3.3. Fészkelőhelyek “társbérlői”

A gyöngybagoly fészkelőhelyén több, úgynevezett társbérlővel is osztozhat. Ezek közül vannak olyanok, amelyek a bagoly számára közvetlenül vagy közvetve károsak. Az állományfelmérés során az alábbi egyéb gerinces fajokat sikerült kimutatnom az épületlakó élőhelyközösségekből, amelyeket kiegészítek Boldogh Sándor és Gombkötő Péter által leírtakkal [Gombkötő és Boldogh, 1996.].

Házi galamb (Columba livia dom.): Azokon a helyeken, ahol természetes költés van szinte mindenütt megjelenik és az üresen hagyott költőládákat is gyakran elfoglalja. Főként ez a faj az oka, hogy a templomkezelők lezárják a padlásokat, mivel lármásak, rengeteg fészekanyagot hordanak be és sokat piszkítanak.

Házi veréb (Passer domesticus): Szintén általánosan elterjedtnek mondható. Az épületek kisebb-nagyobb repedéseiben, zugaiban költenek. Sok fészekanyagot hord be és ezt a “szemetelést” az egyházi kezelők nem nézik jó szemmel.

Denevérfajok (Microchiroptera spp.): Hazánkban a kis denevérek alrendjét 10 faj képviseli épületekben, ezekből néhány csak alkalmanként használja azokat. [Bihari, 1996.]

3. táblázat

Denevér-élőhelyek száma Heves megye egyházi épületeiben

(2000-2002 –es adatok alapján)

Felmért épületek száma

db

Denevér számára zártak

db

Denevér élőhely

db

Denevér és gyöngybagoly együttes élőhelye

db

83

53

17

4

A 3. számú táblázatból kiolvasható, hogy Heves megye területén az egyházi épületek 20,48 százalékában van denevér. Összehasonlításképpen a Taktaköz, Harangod, Borsodi ártér, Sajó-Hernád sík kistájakon ez az arány - Bereczky Attila Szilveszter (2001.) felmérése alapján - 46,79 százalék. Viszont az is látható, hogy a nyitott épületek 56,6 százalékában van denevér. Ebből arra lehet következtetni, hogy az összes templomhoz viszonyított denevér előfordulás alacsony százaléka a zárt épületek magas arányával van összefüggésben.

A denevér a gyöngybagoly tápláléka, bár ritkán vadászik rá (az összes táplálékmennyiségének csupán 0,27 százaléka, mégis megfigyeltem, hogy azokon a helyeken, ahol megjelent a gyöngybagoly a denevérek idővel elköltöztek (pl. Lőrinci, Boldog). Ezt a tényt figyelembe kell venni a gyöngybagoly újbóli megtelepítésének tervezésekor és azokon a helyeken, ahol fokozottan védett denevérfajok vannak vagy nagyobb szülőkolóniát alkotnak nem szabad gyöngybagolynak alkalmassá tenni a templomot.

Macskabagoly (Strix aluco): Néha beköltöznek épületekbe, olykor olyanokba, amelyekben előtte gyöngybagoly fészkelt. A két faj között kétségtelen a fészkelőhely-kompetició, amelyben a jóval kisebb termetű gyöngybagoly marad alul. Heves megyében mindössze egy alkalommal találtak macskabaglyot templomban.

Egyéb madárfajok: ebbe a csoportba rendkívül ritkán fészkelő vagy csupán alkalomszerűen betévedő madarakat sorolhatunk, amelyek a vizsgálati területen a házi rozsdafarkú (Phoenicurus ochruros), a csóka (Corvus monedula), a sarlósfecske (Apus apus) és a kuvik (Athene noctua).

Nyest (Martes foina): A végére hagytam e fajt, mivel a gyöngybagoly szempontjából ez számít a legproblémásabb fészkelőhely konkurensnek. A nyest a gyöngybagoly szinte egyetlen természetes ellensége, jelenléte gyakorlatilag kizárja a baglyok költését egy épületben, mivel a tojásokon kívül a kifejlett példányokkal is képes végezni [Nagy, 2001.].

Dél-Dunántúlon végzett felmérések szerint 1983-ig a templomépületekben a gyöngybaglyok fészkelése 47 százalékban éppen a nyestek betelepedése miatt szűnt meg, és ebben az évben a fészkelésre alkalmas tornyoknak 29 százalékában jelen voltak a nyestek. Az ország északi és keleti régióiban a nyestek és a gyöngybaglyok közötti élőhely-konkurencia egyelőre még nem ennyire súlyos [Farkas, 2001.]. A vizsgált területen 1998-2003-as időszak között négy helyen jelent meg nyest, ebből két helyen egymást követő két évben is megtalálták ugyanott, de utána innen is eltűntek. Mindössze egy helyen találtam nyomait nyest gyöngybagoly pusztításának. Ez az alacsony előfordulási arány (5%) közel azonos a Boldogh Sándor által 1997-ben leírt Észak- Borsodi területek nyest általi pusztítási arányával (4%), míg Dél-Baranyában ez az érték 14 százalékos.

2.3.4. Táplálkozó területek leromlása, megszűnése

A nagyüzemi táblák kialakításával a mind intenzívebb mezőgazdasági termelés révén csökken a gyöngybaglyok ideális vadászterületeinek száma. Ezzel egyidejűleg észrevehető az urbanizáció erősödése és az ezzel járó negatív hatások (pl. emberi zavarás, monokultúrás termesztési módok, beerdősítés).

2.3.5. Gázolás

Egy-egy kemény tél átlagosan 8-10 évente van, míg a folyamatosan növekvő közúti forgalom miatt nő a gázolások száma, és ez nem időszakonként jelentkezik, hanem állandó veszélyforrást jelent (5. ábra). Érdekes megfigyelés, hogy jellemzően a kelet-nyugat irányú főutakon több az elütött bagoly, mint az észak-déli utakon.

Mint általában a ragadozó madarak, a gyöngybagoly is szívesen keresi táplálékát az országutak mellett. Az utak mentén elszóródott takarmányra gyülekező rágcsálók könnyű prédát jelentenek, viszont a zsákmányszerző baglyokat ilyenkor gyakran gázolják el. A baleset során általában nem pusztul el rögtön a bagoly, a végtagsérüléseket szenvedett madárra segítség nélkül a lassú éhhalál vár. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyeleti munkája során szerzett tapasztalatuk szerint a legtöbb sérülést szenvedett bagoly sajnos az éjszakai autós közlekedés áldozata [Nagy, 2001.].

 

2.3.6. Peszticidek okozta pusztulás

A rágcsálóirtószerek és növényvédő vegyszerek felhasználásával - közvetve vagy közvetlenül - negatívan befolyásolja a táplálékpiramis csúcsán álló ragadozófajokat. Egyes készítmények a rágcsálók testszöveteiben felhalmozódó mérgező hatóanyagokon keresztül gyakorolnak hatást a predátorokra. A peszticidek a letális dózisnál kisebb mennyiségben terméketlenséget és az ellenálló képesség csökkenését is okozhatja.

Közvetlenebbül hat néhány késleltetett hatású vérzékenységet okozó rodenticid, ha a ragadozók a rágcsálót azt követően ejtik zsákmányul, hogy az előzetesen fogyasztott a csalétekből. Hiszen a prédaállat emésztőcsatornájában lévő vegyszer a ragadozót is megmérgezheti. A legveszélyesebbek ebből a szempontból a warfarin, a brodifakum és a difenakum, míg a klórfacinon tartalmúak a ragadozók szempontjából biztonságosnak nevezhetők [Farkas, 2001.]. Valószínűsíthető, hogy ilyen hatások közvetlenül kevés egyed pusztulását okozhatják, de költési időben a pár egyik tagjának a pusztulása a költés meghiúsulását jelenti. Azonban az elmúlt évtizedekben számos káros anyag betiltásra került, így ezek a mérgek egyre kevésbé jelentenek veszélyt [Nagy, 2001.]. A mai kisebb hatás a termelőszövetkezetek felbomlásával, az integrált növényvédelem terjedésével hozható összefüggésbe. Szorgalmazni kell az ökogazdálkodás támogatását, ami ideálisabb lenne az élővilág számára.

Az elmúlt évtizedben egyre több esetről hallani, amikor egy újfajta rágcsálóirtó szer(kezet) okozza gyöngybaglyok pusztulását. Ez az egérragasztó papír, amelyre az egér rámászik, beleragad és szép lassan éhen döglik. Néha előfordul, hogy az egér vergődésére felfigyel egy ragadozó és lecsap rá. Ami az egérnek ebben az esetben megváltás, az a predátornak a napokig tartó szenvedést jelenti. Bagoly esetében a tollak összeragadnak és a madár többet nem tud repülni, ami egyben megpecsételi a sorsát.

2.3.7. Áramütés

Mint sok más ragadozó madárra és bagolyra, a gyöngybagolyra nézve is veszélyesek a szigeteletlen tartókarú középfeszültségű (20 KV-os) szabad légvezetékek. Ez főként az olyan táplálkozó területeken jelent gondot, ahol kevés a fa.

A pusztulás aránya a kóborlási időszakban nagyobb, mértéke pedig a potenciálisan veszélyes helyektől (költő és pihenőhelyek közelében, táplálkozóterületen átívelő “haláloszlopok”) függően változik [Farkas, 2001.].

Első személyes tapasztalatom a gyöngybaglyok áramütésével kapcsolatban, akkor volt, amikor két évvel ezelőtt másodköltést ellenőriztem Vámosgyörkön és a templom melletti villanyvezeték alatt két kirepülős gyöngybagolyfiókát találtam áramütéstől elpusztulva. A tapasztalatlan, szárnyukat próbálgató fiókák ezt nézhették ki landolási helynek, így biztos volt számukra a halál. (Itt jegyzem meg, hogy ez esetben közre játszhatott a fiókák költőládában való nevelkedése, de erről bővebben a Fészkelőhelyek védelme és bővítése c. alfejezetben szólok.)

2.3.8. Egyéb kedvezőtlen antropogén hatások

A régi időben az emberek tudatlansága és félelmei miatt - ami a titokzatos életmódot élő gyöngybaglyot övezte - sokszor “boszorkánynak” vélték és ezért gyakran elpusztították őket. Mára ezek a hiedelmek megszűnőben vannak, amin sokat segíthet az emberek tájékoztatása.

A törvényes oltalomnak köszönhetően a lelövések száma csökkent, míg a zugpreparátorokhoz bevitt, lakásdísznek szánt madarak száma még mindig magas. Például 2001. tavaszán Tolna megyében még akadt olyan preparátor, aki 2000 forintért a fokozottan védett madár preparálását - minden hatósági engedély nélkül - azonnal elvállalta [Nagy, 2001.].

Évről-évre napvilágra kerülnek olyan esetek, amikor magukat állatbarátnak nevező személyek védett vagy fokozottan védett vadállatokat (elsősorban madarakat) tartanak otthonukban. A fogva tartott madaraknak szenvedést jelent a bezártság, és a szakszerűtlen táplálás miatt sokuk pár hónap után elpusztul (6. ábra).

2.4. Védelmi munka Heves megye területén

A vizsgált területen az MME két csoportja, a Bükki és a Heves Megyei Csoport folytat gyöngybagolyvédelmi tevékenységet a Bükki Nemzeti Parkkal együttműködésben. Itt szeretném megjegyezni, hogy az aktív munkában mindössze néhány ember vesz részt, ami – sajnos - az ország más területeire is jellemző.

A kívánatos védelmi szint - a század eleihez hasonlóan - az lenne, ha majdnem minden településen lenne költő pár. Persze ezt legföljebb távoli célként lehet megfogalmazni, mivel ettől a jelenlegi helyzet messze van.

Az 1998-as “Magyarország madarainak névjegyzéke” szerint hazánkban mintegy 800-1000 pár gyöngybagoly él. A Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány felmérései szerint ez a szám jobb években (megfelelő időjárás és táplálékbőség esetén) is csak 700 párt ér el [Nagy, 2001.].

1985-ben, 14 megyében (köztük Heves megyében) történt felmérés alapján a potenciális költőhelyeknek csak 6,1 százalékán költött gyöngybagoly. Ebben az évben Heves megyében vizsgált területen 13 épületet mértek fel, ebből egy helyen találtak költést és további három helyen mutatták ki, mint ott tartózkodó fajt [Kalotás, 1987.].

A fenti adatokból látszik, hogy mind az országos és mind a megyei helyzet eléggé elszomorító. Viszont a fenti, megyei szintű eredmények figyelembevételekor azt is meg kell említeni, hogy a kisszámú felmérési adatokból (azok is a megye keleti részéből származnak) pontatlan becslés származott. Az Anyag és módszer c. fejezetben leírt becslési módszer alapján – egy több éven át tartó kedvező szaporodási ciklus csúcspontját nézve – 2002-ben kb. 40 párt ért el a gyöngybagolyállomány Heves megyében, persze ez részben az aktív védelmi munkának is köszönhető volt.

2.4.1. Törvényes oltalom

Az 1901. évi VII/01. számú, madárvédelmi körrendelet a gyöngybaglyot, mint gazdaságra hasznos madarat a védett fajok közé sorolja. Ez azért is indokolt, mert 1903-ban Chernel István “megfogyatkozott” állományról ír. 1947-ben Dr. Pátkai Imre már azt írja egy, a fajt is súlyosan érintő járvány után: “A coccidiosis az utóbbi években Európa nagy részében úgy megritkította az állományt, hogy hazánkban is sok helyen ritkának mondható vagy egyáltalán nincs képviselve”. Igaz ekkor még nem veszélyeztette az állományt a költőhelyek megfogyatkozása, így később regenerálódni tudott a populáció.

Az 1993. évi 12/1993 (III.31.) KTM rendelet, fokozottan védett madárrá nyilvánította a gyöngybaglyokat - majd ezt megerősítette a 13/2001. (V. 9.) KÖM rendelet - és 100.000 Ft-ban állapította meg eszmei értékét.

Az eszmei érték megállapítása a passzív természetvédelem legalapvetőbb módszere. Ezt tovább lehetne fokozni azzal, hogy az állam nemcsak büntetné a fajt – olykor tudatlanságból vagy plusz anyagi tehertől tartó – károsítókat, hanem a természetvédelmi célból elrendelt korlátozások ellentételezéseként be lehetne építeni a fizethető kompenzáció rendszerébe a gyöngybagoly fészkelőhelyeinek megőrzése érdekében szükséges intézkedésekből adódó költségtérítés lehetőségét [Kalotás és Haraszthy, 2002.].

A magyar Vörös Könyv szerint a gyöngybagoly az aktuálisan veszélyeztetett fajok kategóriájába tartozik. Az MME által 1993-ban összeállított Vörös Lista szerint a magyarországi állománya alapján az úgynevezett csökkenő számú fajok közé tartozik.

A szigorúbb törvényi oltalom önmagában nem tudja megállítani az állomány csökkenését, mivel a gyöngybagoly a szándékos emberi károkozáson kívül számos más tényezőre is érzékenyen reagál [Nagy, 2001.].

2.4.2. Fészkelőhelyek védelme és bővítése

Szakdolgozatom eddigi fejezeteiben többször is rámutattam arra a tényre, hogy a gyöngybagoly állománya több káros tényező együttes hatása miatt csökken. Egyes veszélyeztető tényezőket az ember kevésbé tudja tompítani, míg másokra nagyobb hatással lehet. Ezek közül a legfontosabb a költőhely védelmét és bővítését célzó természetvédelmi tevékenység.

Első és legfontosabb, hogy a meglévő természetes költőhelyek hosszú távú fennmaradását biztosítsuk. A természetes költőhelyek másodlagosan kialakult költőhelyek, amelyek az emberi épületekben találhatók. A “természetes” jelző csupán azt jelenti, hogy emberi beavatkozás (pl. költőláda kihelyezése) nélkül költenek a baglyok (7. ábra) [Klein Á., 2003.].

A természetes fészkelőhelyek közül is kiemelkedő figyelmet kell fordítani az úgynevezett tradicionális költőhelyek védelmére. A tradicionális költőhelyek olyan élőhelyen találhatók, ahol a léthez szükséges feltételek igen nagy számban biztosítva vannak. Tehát van megfelelő költőhely, jó vadászterület veszi körül, a téli élelemszerzés is megoldott (pl. a közelben magtár van) és az egyéb veszélyeztető tényezők előfordulása sem gyakori (pl. nyest megjelenése, emberi zavarás, stb.). Az ilyen helyeken élő gyöngybaglyok a kemény teleket is átvészelhetik, így a következő évben az itt felnevelt fiókák a - kevésbé kedvező - élőhelyeket be tudják népesíteni egy zord időjárású tél után. Heves megyében tradicionális költőhelynek számít a boldogi templom és a csányi kápolna.

Az épületeket két csoportra oszthatjuk, az egyik típus, amikor a bagoly szabadon járhat ki- be a torony ablakain, ezek a már említett természetes költőhelyek. A másik típus esetében nincs lehetősége szabadon bejárni a madárnak, mert belülről le vannak drótozva az ablakok, a zsaluk között kicsi a távolság ahhoz, hogy a bagoly bejusson, úgymond le van zárva a templom a bagoly szempontjából.

A templomtornyot, mint költőhelyet ki kell emelni a fészkelőhely típusok közül, mert a Kárpát-medencei állomány túlnyomó része itt él. Heves megyében ezek a költőhelyek hatványozottan fontosak, mivel tapasztalatom szerint az egyéb, alkalmas költőhelyek száma alacsonyabb az átlagosnál. Ezért a továbbiakban, a templomokban alkalmazható védelmi eljárásokat ismertetem.

Azokban az esetekben, amikor az amúgy alkalmas költőhelyek le vannak zárva szükséges az ember aktív természetvédelmi tevékenysége. Ilyenkor többféle természetvédelmi megoldás is lehetséges, amelyeknek kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy a baglyoknak melyik módszer a legkedvezőbb, valamint hogy milyen lehetőségeink vannak.

Az alábbiakban sorra veszem ezeket a természetvédelmi módszereket:

 1. A legkézenfekvőbb megoldás az, ha a tornyot megnyitjuk, így a gyöngybagoly ismét szabadon közlekedhet ki és be. Ezt persze csak akkor lehet megvalósítani, ha a templom kezelője nem bánja, hogy a padláson a galambok is megjelenhetnek, ami szemeteléssel jár. Az eljárást talán szerencsésebb úgy kivitelezni, hogy csak a süveget nyitjuk meg (ha van alkalmas süvegtér) és a berepülőnyílás elé - sötétítés céljából - egy mindkét végén nyílással ellátott úgynevezett sötétítőládát helyezünk (8. ábra). Így a galambok távol tarthatók, mert azok nem szeretik a sötét helyeket. Ezt az eljárást még nem alkalmaztam, de több olyan templom is van a megyében, ahol a madarak szabadon tudnak közlekedni a toronyban.
 2. Akadnak olyan templomok, amelyek nyitottak ugyan, de mégsem költ ott gyöngybagoly, mert nincs alkalmas fészkelőhely. Ebben az esetben beltéri költőládát célszerű elhelyezni a toronyban. A csányi temetői kápolnában minden évben költ egy gyöngybagolypár. Mivel a templom elég mesze van, így ott egy másik pár is költött 2003-ban. Azonban a költés nem sikerült jól - feltételezem, hogy azért, mert nem találtak számukra alkalmas fészkelőhelyet a süvegben. Ezért ősszel egy beltéri költőládát raktunk a süvegtérbe bízva abban, hogy a baglyok elfoglalják azt a következő évben.
 3. Lényegesen aktívabb közreműködést igénylő eljárás a belső szerkezeti átalakítás (9. ábra). Ezt a módszert a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány dolgozta ki és használj eredményesen gyöngybaglyok megtelepítésére. Ennek az eljárásnak az a lényege, hogy a templomtorony harang és óraszerkezet feletti sötét kupolaszintjét deszkával teljesen elszigeteljük az elektromos szerkezetek szintjétől és az így nyert sötét téren röpnyílást készítünk a baglyok számára. A módszer a kezelők és a gyöngybaglyok igényeinek egyformán megfelel és általában a galambok sem szívesen költöznek be az egy bejáratú, teljesen sötét térbe [Nagy, 2001.]. Az eljárást magam is jónak tartom, ezért tervezem, hogy a jövőben több templomot ezzel a módszerrel nyitunk meg újra a gyöngybaglyok számára.
 4. A megyében a 80-as évek elején kezdődtek a harangok elektromos szerkezettel való ellátása illetve a sok esetben igen rossz állapotban lévő tetőszerkezetek felújítása. Ilyen munkálatok során a templomtornyot lezárták. Ez a kezelők részéről azért volt kívánatos, mert így megszabadultak a fészekanyagot behordó galamboktól. Éppen ezért nem lehet csodálkozni, hogy amikor a gyöngybaglyászok először jelennek meg a templom kezelőjénél és a lezárás tényét konstatálva azzal állnak elő, hogy szeretnék megnyitni a templomot, sok templomkezelő hallani sem akar róla. Persze a tények és módszerek korrekt ismertetésével, valamint hosszas rábeszéléssel meg lehet egy részüket győzni, hogy valamelyik (előző három) megoldásba beleegyezzenek. Ez a hajlandóság sok mindentől függhet, de főleg a kezelő személyétől és hogy a templom felújítása mennyire terhelte meg az egyházközösségüket és ennek emléke hogyan rögzült a papokban illetve a gondnokokban. Abban az esetben, ha a kezelő nem egyezik bele a templomtorony megnyitásába, akkor kültérre nyíló költőládát - más néven külső költőládát - lehet alkalmazni (10. ábra). Ebbe a módszerbe általában akkor is beleegyeznek a kezelők, ha az előző megoldásokat nem engedélyezik. Hazánkban az MME által 1985-ben elindított gyöngybagolyvédelmi-programmal egy időben kezdték ezt a módszert alkalmazni a gyöngybaglyok újbóli megtelepedésének elősegítésére. A módszer lényege, hogy az általában 100x50x50 cm-es vagy ennél kisebb ládát, a röpnyilással rendelkező oldalával rögzítik a toronyablak zsaluja mögé belülről, azután, hogy a zsalun lyukat vágtak. Így a madár csak a ládába tud bejutni kívülről, a torony egyéb részébe nem.

A fenti védelmi módszerek előnyeit és hátrányait a 4. sz. táblázat foglalja össze.

4. táblázat: Templomtornyokban alkalmazható védelmi módszerek a preferenciának megfelelő sorrendben, a legfontosabb sajátságok feltüntetésével [Forrás: Klejn, 2003.].

Védelmi módszer elnevezése

Védelmi módszer rövid leírása

Alkalmazhatóság

Szerkezeti átalakítás (részleges megnyitás, fiókák a süvegteret használhatják

 • süvegtér harangoktól való elrekesztése
 • szerelőablak megnyitása
 • fiókák a süvegtérben röpködhetnek
 • elegendően nagy tér
 • nem tudnak leesni

Ahol engedik, ott mindenhol megvalósítható

Kezelők szempontjából is a legjobb.

Az épület teljes újbóli megnyitása

(fiókák az egész tornyot használhatják)

 • 15x15 cm-es berepülő-nyílás készítése
 • megfelelő költősarok kialakítása
 • a legnagyobb tér
 • leesés veszélye kicsi

Csak, ha a kezelőket nem zavarná a baglyokkal járó szennyezés, és megoldható a biztonságos költősarok vagy belső láda kihelyezése.

 • 15x15 cm-es berepülőnyílás készítése
 • alkalmas költősarok hiánya vagy világos torony esetén belső költőláda kihelyezése a harangok szintje fölé
 • a legnagyobb tér
 • leesés veszélye kicsi

Költőláda kihelyezése

(fiókák csak a ládát használhatják)

 • zsalugáterre belülről fölerősített láda
 • a madarak nem jutnak be a toronyba
 • a fiókák első útja a szabadba vezet
 • a mozgástér kicsi.
 • a kiesés veszélye nagy

Csak, ha semmilyen más módszer nem engedélyezett vagy nem alkalmazható, “jobb, mint a semmi” alapon.

 

Én 1999-ben kezdtem aktívan gyöngybagolyvédelemmel foglalkozni az MME keretében. Ebben az időben a templom megnyitása (1. módszer) illetve a külső költőláda (4. módszer) alkalmazása volt ismert és a faj védelmével kapcsolatos irodalmak is csak ezeket az eljárásokat említették meg (ld. Schmidt, 1985.). A kültéri költőláda alkalmazása viszonylag egyszerű és hatásos megoldásnak tűnt sok esetben, és ekkor még nem észleltem a módszer hátrányait. Ezzel kb. egy időben az ország dunántúli részén kutatások folytak a Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány keretein belül, melyben azt a felvetést kívánták igazolni, hogy a külső költőláda általános alkalmazása természetvédelmi szempontból nem elfogadható. Később, védelmi munkám során magam is tapasztaltam a módszer hátrányait, amelyeket az alábbiakban foglaltam össze:

a) Míg a természetes költőhelyen a gyöngybagoly általában emberi beavatkozás nélkül is élhet, addig a költőláda rendszeres ellenőrzést igényel. A ládát időnként takarítani kell, mert a benne felgyülemlő köpetszőnyeg jelentős helyet foglal el az amúgy is szűkös költőtértől (11. ábra). Másrészt a felhalmozódott köpettől a láda szerkezeti szilárdsága jelentősen romlik. Sok esetben a költőládát csak lábakkal vagy egyéb rögzítési módokkal lehet az ablak mögé megfelelően illeszteni. Idővel a legbiztosabban rögzített támaszték is megrogyhat, megdőlhet (például a nagy tömegű köpetet tartalmazó láda súlya alatt).

A 90-es években az MME Bükki Helyi Csoportja több költőládát is elhelyezett Heves megye keleti felében. Később ezeknek a ládáknak az ellenőrzése elmaradt, azok a madarászok, akik foglalkoztak gyöngybagolyvédelemmel “kikoptak”. 2001-ben átvettem két ilyen láda ellenőrzését és azt tapasztaltam, hogy az évek alatt összegyűlt köpetek miatt a ládák 70-80 kilogrammosra “híztak”, a fából készült oldalai mállottak, és a tartólábak rogyadoztak. A költőládákat mindkét esetben ki kellett cserélni, mivel azok igen rossz állapotban voltak, amit az is bizonyít, hogy amikor csere közben letettük őket a földre, szinte maguktól szétestek.

b) A szűk helyen felnövekedő - általában 5-8 - fiókának nem áll rendelkezésére a ládában elég hely ahhoz, hogy kirepülés előtt a szárnymozgató izmaikat megerősítsék (12. ábra). Igaz, a faodvakban felnevelődő fiókáknak sincs több helyük, de azok kirepülés előtt szét tudnak mászni, más bagolyfajok fiókáihoz hasonlóan. Így a ládából kirepülő fiókák - természetes helyen kikelő fajtársaikkal ellentétben, - első repülése a szabadba elég esetlen és koordinálatlan. Ha a templom forgalmas helyen van akkor az első repülés akár végzetes is lehet a fiókák számára. Ezért, ahol csak lehet, a költőládák röpnyilását a templom tetőgerince felé helyezzük el, vagy ha ez nem megoldható, akkor a templom közelében lévő fák felé - amennyiben van ilyen a közelben. Így a fiókák a tetőn vagy a fán landolnak az utca vagy a kertek helyett.

A költőláda e kedvezőtlen hatására akkor figyeltem fel először, amikor Vámosgyörkön két fióka is a templomtorony közelében lévő villanyvezetéket célozta meg landoláshoz, míg Boldogon az egyik kirepülős fiókát a templom szomszédságában lévő kertben a házőrzőkutya kapta el. Mindkét esetben nagy a valószínűsége, hogy a fiókák gyakorlatlanságából adódóan következtek be a végzetes balesetek.

c) Mabs & Scherzinger (2000.) említi, hogy az alacsony költőládában a lerakott tojások között több lesz a steril, mivel a párzás a szűk hely miatt nem megfelelően sikeres.

d) A természetes költőhelyen a gyöngybaglyok gyakran már akkor elkezdik a másodköltést, amikor az első költésből származó fiókák még ki sem repültek (ezt saját megfigyeléseim is alátámasztják). Ezt megtehetik azért, mert akad elég hely az új költéshez (pl. a süveg másik sarkában). Míg a ládában meg kell várnia a tojónak a fiókák kirepülését, ezzel viszont romlik a második fészekalj túlélési esélyei.

e) A fészkelés során idővel elszaporodnak az élősködök, amelyek rontják a madarak kondícióját. A költőládában másodköltés idejére az élősködők jelentősen elszaporodhatnak, míg a természetes fészkelőhelyen a tojó egy másik sarkot választ a költéshez.

f) Több esetben hallani azt az érvet a költőláda alkalmazása mellett, hogy nyest ellen megvédi a költést. Ez csak néha lehet igaz, mivel a nyest annyira ügyesen tud mászni, hogy akár az épület oldalfalainak illeszkedésénél (azaz a saroknál) fel tud mászni egészen a torony tetejéig is. Jól példázza ezt az, hogy találtak már költőládában nappalozó nyestet is (Nagy Tibor szóbeli elbeszélése alapján).

Klejn Ákos (2003.) a gyűrűzések és visszafogások között eltelt időt vizsgálva bebizonyította, hogy a fiókáknál - a gyűrűzéstől számított 30. napig - kimutatható szignifikáns különbség az elhullásban, vagyis, hogy a költőládában kikelt fiókák rövid távú túlélése rosszabb, mint természetes költőhelyen kelt társaiké.

Azonban a láda alkalmazása ellen szóló fenti érvek ellenére is vannak olyan esetek, amikor indokolt lehet a költőláda alkalmazása. Ilyen eset az, amikor a kezelő nem engedélyez más védelmi módszert, vagy, ha az épület sajátos kialakítása miatt más eljárás nem alkalmazható. Esetleg ide sorolható, mint érv, a nyest elleni védekezés, de mint azt már említettem, ez legföljebb megnehezíti a nyest dolgát.

Végül szólnom kell arról is - a külső költőládák védelmében -, hogy a költés eredményességére kifejtett negatív hatásokkal együtt a ládában értékes költés történik. Még, ha a fiókák rövid távú túlélése rosszabb is, mint a természetes költőhelyen kelteké, a kritikus első 100-130 napot túlélt egyedek a populáció értékes tagjaivá válnak [Klejn, 2003.].

2.4.3. Veszélyeztetett fészekaljak egyedi védelme

Előfordulhat, hogy a már megkezdett épületfelújítások során, vagy egy állattartó telepen a szalmabálák elhordása közben derül ki, hogy gyöngybagoly költ ott. Ilyen esetek egy részét jelentik az illetékes hatóságoknak vagy valamely természetvédelmi szervezetnek. Jól alkalmazható módszer ilyenkor, hogy az eredeti fészek közelében - egy biztonságos helyre - áttelepítjük a fészekaljat. A szülők általában tovább nevelik a fiókákat az új helyen, de ezt a biztonság kedvéért ellenőrizni kell.

Az olyan fiókákat, amelyeknek szülei elpusztultak, vagy az új helyre költöztetett fiatalokat nem nevelik tovább, adoptálni kell egy másik fészekaljba. Ilyen esetekben alapvető szempont, hogy az új fészekben a már ott lévő fiókák száma ne legyen hatnál több, és hogy az életkoruk nagyjából megegyezzen. Ha ezek a feltételek megvannak, akkor egy fészekaljba maximum 2-3 új fiókát lehet rakni, az adott év táplálékbőségétől függően.

 

2.4.4. Téli táplálékhiány mérséklése

A legegyszerűbb, és nem csak a téli évszakban alkalmazható módszer, ha felkeressük a környékbeli gazdálkodókat kérve együttműködésüket. Meg kell győzni őket, hogy nyissák meg a magtárak, terményszárítók ablakait a gyöngybaglyok számára. Az ilyen épületek elsősorban a téli zord időjárás beálltával fontosak, de más évszakokban is potenciális vadászterületek lehetnek a baglyok számára. Egyben a gazdálkodó is jól jár, hiszen a gyöngybaglyok kordában tudják tartani a rágcsálók állományát az adott helyen. Tapasztalatom szerint a legtöbb magtártulajdonos szívesen veszi a gyöngybaglyok jelenlétét, csak arra kell felhívni a figyelműket, hogy az időszakos fertőtlenítéseknél ne legyen bagoly az épületben.

Ha kemény tél várható, szükséges lehet téli etetőhely létesítése például “egérvár” alkalmazásával. A módszer lényege, hogy egy kisebb szalmakazalba és annak közelébe gabonamagvakat szórunk, így odacsalogathatjuk a környező területekről a rágcsálókat, azonban figyelemmel kell lenni arra, hogy ne szántóföldön alkalmazzuk ezt az eljárást, mert a feldúsított rágcsálóállomány a vegetációs időben kárt okozhat. Legjobb, ha réten vagy legelőn alkalmazzuk. Egy változata ennek a módszernek, amikor fedett részen (pl. pajtában) magvakat szórunk szét a földön és vékony szalmaréteggel fedjük be, ezzel sokáig helyben tarthatjuk a zsákmányállatokat.

Mivel a gyöngybagoly nem tud zsákmányolni a fagyott, ónos eső esetén a jégpáncéllal borított hó alól, ezért nagy segítség, ha feltörjük a vadászterületet borító hó felszínét (pl.: juh nyájjal megjáratjuk).

2.4.5. Az épületkezelők és a közvélemény tájékoztatás

A természetvédelmi tudatformálást, tájékoztatást és nevelést nagyon fontos dolognak tartom, hiszen egykor magam is ennek hatására kezdtem el környezet- és természetvédelemmel foglalkozni. Olyan természeti érték megőrzését célzó tevékenységeknél, mint amilyen a gyöngybagolyvédelem, hatványozottan fontos a szemléletformálás, mivel ez a bagolyfaj előszeretettel költ emberi településeken, ezért az ember nagy hatással van a populációjára. Éppen ezért, a fajjal kapcsolatba kerülő személyek és a helyi lakosság tájékoztatása a gyöngybagolyvédelmi-program szerves részét kell képeznie.

A legfontosabb a bagolyra közvetlenül hatással lévő emberek (papok, épülettulajdonosok, templomkezelők) támogatásának elnyerése. Hiszen rajtuk múlik, hogy megtűrik-e egyáltalán a gyöngybaglyot az épületben és hogy a megnyitott templomtornyokat ne zárják be. Fel kell hívni a kezelők figyelmét néhány alapvető dologra, mint például: (a) fokozottan védett állatfajról lévén szó, annak károsítása törvénybe ütközik, (b) rá kell mutatni a gyöngybagoly hasznosságára, (c) mi neki a teendője a faj védelmével kapcsolatban. Sok múlik azon, hogy mennyire tudjuk az ügy mellé állítani a kezelőt, hiszen ő az, aki dönt arról, hogy a gyöngybagoly számára alkalmassá tehessük az épületét, vagy ő tudja értesíteni a természetvédőket.

Tapasztalatom szerint még a kezdetben nehezen ,eggyőzhető személyeknél is elérhető, hogy megtűrjék a templomtoronyban vagy padlástérben a gyöngybaglyot. Jó néhány esetben a templomkezelők szívesen segítenek nekem, érdeklődőek, tájékoztatnak a madarakkal kapcsolatos észrevételeikről és előfordul, hogy a kezelő mintegy a falu gyöngybagoly-szakértőjévé lép elő, amivel segíti a helybeli lakosság szemléletformálását.

A lakosság széleskörű tájékoztatása érdekében néhány helyen újságcikket írok a helyi lapokba (pl. Boldogi Napló, Hatvani Zöld Hírek, MME Heves megyei csoport hírlevele). Lehetőségem adódott 2001. nyarán egy katolikus rádiónak riportot adni gyöngybagolyvédelmi tevékenységünkről, amit egyik délutáni műsorukban leadtak.

2.4.6. Áramütés veszélyének csökkentése

A potenciálisan veszélyes távvezetékoszlopok és elosztók felmérésével és szigetelésével az áramütés okozta pusztulások minimális szintre csökkenthetők. Ezért tovább kell folytatni az MME és az áramszolgáltató vállalatok együttműködésében a veszélyes oszlopsorok szigetelését. Egyúttal biztosítani kell, hogy új vezeték építésekor már csak szigetelt oszlopot használjanak [Kalotás és Haraszty, 2002.].

Azokon a vadászterületeken, ahol kevés a beülésre alkalmas fa, ahonnan szemmel tarthatnák a gyöngybaglyok a vadászterületet és megpihenhetnének, oda érdemes ún. T-fákat kihelyezni. Ez egy talajba rögzített, minimum 2 m magas oszlop, amelynek a tetejére egy rövidebb ülőfát rögzítünk. Ezzel a módszerrel elérhetjük, hogy a baglyok - más ragadozó madarakkal egyetemben - sok esetben nem a villanyoszlopokat választják megfigyelőhelyül, hanem ezeket a veszélytelen T-fákat.

 

3. ÖSSZEFOGLALÓ

3.1. Gyöngybagolyvédelem problémája

A gyöngybagoly rejtett életmódja miatt nehezebben megfigyelhető, és ebből eredően az állomány csökkenésére késve reagáltak a természetvédelmi szervezetek. Bár volt országos állományfelmérés 1985-ben, az kis területekre terjedt ki, így fontos annak szélesebb körű levégzése.

Az állomány az utóbbi évtizedekben lecsökkent, ennek több oka van: az időszakonként jelentkező zord téli időjárás, az élőhelyek romlása, megszűnése, a növekvő közúti forgalom, áramütések, mérgezések.

A faj védelmét nem lehet megoldani egy veszélyeztető tényező kiiktatásával, hathatós eredményhez az összes tényezőt együttesen kell csökkenteni vagy megszüntetni. Ez persze lényegesen nehezebb, munkaigényesebb és a költsége is magasabb.

3.2. Heves megyei vizsgálatok eredményeinek rövid összefoglalása

A felmérésekből származó eredmények alapján elmondható, hogy az országos helyzethez hasonlóan, Heves megyében is alacsony a gyöngybagoly populáció.

A magasabban fekvő területeken - a gyöngybagoly számára kedvezőtlen éghajlat és a nagyobb kiterjedésű erdőségek miatt - nem várható annak megjelenése. Ezeknek a területeknek a felmérésére fordított energiát, az alkalmasabb élőhelyet nyújtó települések átvizsgálására kell fordítani.

Mivel a régebbi időkről nem áll rendelkezésemre kellő mennyiségű adat, így csak feltételezni lehet, hogy a védelmi munkának köszönhetően, lassult az állomány csökkenése.

3.3. A védelmi munka elemzése

Az eddigi gyöngybagoly állomány felmérések kampányszerűek voltak, vagy egy-egy ornitológus néhány településre kiterjedő éves vizsgálata volt. Ahhoz viszont elegendő adat gyűlt össze ezekből, hogy egy adatbázis alapját képezze, amelynek segítségével kidolgozunk egy védelmi stratégiát. Körvonalazódni látszik hathatósabb együttműködés a megyében dolgozó szervezetek között, ami sokat lendíthet a gyöngybagolyvédelmen. Dolgozatomban rámutatok a külső költőláda általános használatának indokolatlanságára, az ebből származó problémák okaira. Javaslatot teszek a láda helyett alkalmazható, illetve a már meglévők kiváltására szolgáló módszerekre.

3.4. A gyöngybagolyvédelem távlati lehetőségei

Fontosnak tartom, hogy jól meghatározható, átgondolt, a faj érdekeit szem előtt tartó célt tűzzünk ki magunk elé, amelyhez vezető utat körültekintően kell kidolgozni.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a dolgozatom egyes fejezeteiben említett védelmi lehetőségeket és célkitűzéseket:

 1. Az alföldi és a dombvidéki területeken felmérni azokat a templomokat, amelyekről még nem állnak rendelkezésünkre adatok.
 2. Az előző feladattal párhuzamosan el kell kezdeni a még felméretlen gazdasági épületek, majorok, és egyéb potenciális gyöngybagoly költőhelyek felmérését.
 3. A kibővült adatok alapján a védelmi beavatkozásokban prioritási sorrendet kell felállítani. A rangsort az élőhelyi adottságok, a beavatkozás sürgőssége és a ráfordított munka nagysága kell, hogy meghatározza.
 4. Összehangolt és szoros együttműködés a megyében dolgozó gyöngybagoly- és denevérvédelemmel foglalkozó szervezetekkel. Fontosnak tartom az ország egyéb részein működő hasonló szervezetekkel a munkakapcsolat szorosabbra fűzését.
 5. Részt kell venni, illetve kezdeményezni kell a gyöngybagoly védelme szempontjából fontos kutatásokat helyi, országos vagy éppen nemzetközi szinten.

 

Köszönetnyilvánítás

Elsőként köszönöm témavezetőmnek, Dr. Oláh Jánosnak, hogy mindenkor időt tudott szakítani kérdéseim megválaszolására, irányította szakdolgozatom megírását.

Köszönöm Nagy Tibornak, hogy külső konzulensként megismertetett a gyöngybagolyvédelem széleskörű problémájával, annak megoldási lehetőségeivel és szakmailag lektorálta dolgozatomat.

Ezúton köszönöm Balázs Tibornak, Bihari Zoltánnak, Cikora Jánosnak, Gombkötő Péternek, Seres Nándornak, Szitta Tamásnak és Urbán Lászlónak, hogy készséggel megosztották velem Heves megyei gyöngybagoly felmérési eredményeiket. Köszönet illeti a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Gyűrűző Központja részéről Halmos Gergőt, hogy rendelkezésemre bocsátotta a szükséges gyűrűzési adatokat.

Külön köszönöm Mester Zsoltnak, Dr. Solti Bélának és Boldog Sándornak, hogy segítettek elindulni természetvédelmi, majd később gyöngybagolyvédelmi munkámban. Csakígy köszönet jár Klejn Ákosnak a szakmai segítségért és a szakirodalom rendelkezésemre bocsátásáért.

Köszönet illeti szüleimet, nevelőapámat és nagyszüleimet folyamatos anyagi és erkölcsi támogatásukért, amelyek nélkül biztosan nem tudtam volna ennyi éven át kitartóan végezni gyöngybagolyvédelmi munkámat.

Irodalomjegyzék

Bank L. (1997): Gyöngybagoly tapasztalatok és eredmények. Madártávlat IV. évf. 4. szám: 5-6.

Bereczky A. Sz. (2001): Épületlakó fajok elterjedése, és védelme (Denevér és gyöngybagoly állományfelmérés) a Taktaköz, Harangod, Borsodi ártér, Sajó-Hernád síkon. Nem publikált dolgozat, Miskolc

Bihari Z. (1996): Denevérhatározó és denevérvédelem. MME kiadvány, Budapest

Boldogh S. (1996): A gyöngybagoly fehér mellű alfajának (Tyto alba alba) előfordulása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Túzok, MME

Boldogh S. (1997): Antropogén környezetben élő védett állatfajok biomonitoring programja és természetvédelmi kezelése Észak-Magyarországon 1988-96 között. Diplomadolgozat, Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar, Debrecen

Cramp, S. (ed.) (1997): The Birds of the Western Paleartic. Oxford. Vol.2.

Dröscher, V. B. (1986): Tiere wie sie sehen, hören und fühlen. Tessloft Verlag, Nünberg

Farkas Sz. (2001): A gyöngybagoly (Tyto alba Scop., 1769.) monitorozása és védelme az MME Bükki Helyi Csoportjának működési területén. Diplomadolgozat

Gombkötő, P. – Boldogh, S. (1996): House-dwelling Bat Species int he Area of Aggtelek National Park. Denevérkutatás II/1.

Haraszthy L. (1998., 2000): Magyarország madarai. Mezőgazda kiadó. Második, javított kiadás

Kalotás Zs. (1987): A gyöngybagoly (Tyto alba) 1985. évi országos állományfelmérésének eredménye. Madártani Tájékoztató, 1987. jan.- jún., 7-11.

Kalotás Zs. és Haraszthy L. (2002): Gyöngybagoly (Tyto alba). Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fajvédelmi Terve. MME kiadvány, Budapest

Kalotás Zs. és Pintér A. (1984): A gyöngybagoly fehér mellű alfajának fészkelése Tolna megyében. Aquila, XCI: 17-19.

Kalotás Zs. és Pintér A. (1984): A gyöngybagoly fehér mellű alfajának újabb előfordulása a Dunántúlon. Madártani Tájékoztató, 86/4: 10-11.

Marti, C. D. (1999): Natal and breeding dispersal in Barn Owls. J. Raptor Res. 33(3): 180-189.

Mátics R. és Horváth Gy. (2000): A hazai gyöngybaglyok (Tyto alba Scop., 1769.) szétterjedésének elemzése gyűrűzési adatok alapján. Aquila 105-106: 115-124.

Mebs, T. és Scherzinger, W. (2000): Die Eulen Europas, Franckh. Kosmos Verlags – GmbH Co., Stuttgart

Mikkola H. (1984): Owls of Europe (the Barn Owl). Poyser, Calton

Nagy T. (2001): Gyöngybagolyvédelem. Diplomadolgozat, Veszprémi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, Keszthely

Rákóczi F. – Drahos Á. – Ambrózy P. (2002): Magyarország gyógyhelyeinek éghajlata. Oskar Kiadó, Szombathely

Pátkai I. (1947): Ragadozó madaraink. Nimród Kis Könyvtár, 154-156.

Pátkai I. (1973): Strigiformas – Bagolyalakúak. Aves – Madarak (XXI. kötet), Akadémiai Kiadó, Budapest, 83-84.

Schmidt E. (1963.): A gyöngybagoly köpetvizsgálatok eredményei. Aquila, 70: 51-55.

Schmidt E. (1967): Bagolyköpetvizsgálatok. A Magyar Madártani Intézet Kiadványa, Budapest, 137.

Schmidt E. (1970): A gyöngybagoly és erdei fülesbagoly legfontosabb táplálékállatai Magyarországon. Aquila, 76-77: 55-64.

Schmidt E. (1985): Legkedvesebb madaraink, Gyöngybagolyvédelem. Madártani Egyesület kiadványa, IX. kiadvány

Taylor, I. (1994): Barn Owls predator-pray relationships and conservation. Cambridge University Press, Cambridge

 

Táblázatjegyzék

1. számú táblázat: A gyöngybagoly (Tyto alba) táplálkozása Heves megye Északi-középhegységi részében, illetve az alföldi részeken [Forrás: Schmidth, 1969-70.].

2. számú táblázat: Heves megye gyöngybagoly állományának felmérési eredményei saját és más ornitológusok eredménye alapján, az 1996-2003. közötti időszakból.

3. számú táblázat: Denevér-élőhelyek száma Heves megye egyházi épületeiben (2000-2002 –es adatok alapján).

4. számú táblázat: Templomtornyokban alkalmazható védelmi módszerek a preferenciának megfelelő sorrendben, a legfontosabb sajátságok feltüntetésével [Forrás: Klejn, 2003.].

 

Ábrajegyzék

1. számú ábra: Zsákmányra lecsapó gyöngybagoly (Nick Oliver, 2003.).

2. számú ábra: A gyöngybaglyok kóborlási irányai gyűrűzési adatok alapján (MME Madárgyűrűzési Központ adatbankja alapján, 2003.).

3. számú ábra: Épületbe bezárt és éhen pusztult adult gyöngybagoly (Heves megye, 2001.).

4. számú ábra: Egyre ritkább fészkelőhely az üresen hagyott tanya, épület (Bács-Kiskun megye, 2003.).

5. számú ábra: Elgázolt gyöngybagoly (Kalotás, 2000.).

6. számú ábra: Fogságban tartott gyöngybagoly (Heves megye, 2003.).

7. számú ábra: Természetes költőhely templomtorony süvegében (Gyöngyöshalász, 2001.).

8. számú ábra: Süvegtér sötétítésére szolgáló ún. sötétítőláda (Bács-Kiskun megye, 2003.).

9. számú ábra: Szerkezeti átalakítás. Látszik a harangok fölött elválasztott süvegtér, a csapóajtó és a baglyok számára kialakított berepülőnyílás (Klejn, 2003.).

10. számú ábra: Templomtorony ablakának zsalugátere mögé felhelyezett külső költőláda (Boldog, 2004.).

11. számú ábra: A felhalmozódott köpetektől lecsökkent a hasznos tér a költőládában (Verpelét, 2002.).

12. számú ábra: Nagyobb fészekalj esetén a fiókák növekedésével egyre szűkösebb lesz a hely (Solti, 2001.).

 

Melléklet

1. számú melléklet: Gyöngybagoly (Tyto alba) adatlap