Natura Közösség, Mester Zsolt: tanulmányok, kezelési, hasznosítási javaslatok

1999 - 2001

 

- Az ecsédi ligeterdő

- A csányi rét

- Az atkári rét

- A kisgombosi legelőerdő

 

 

Az ecsédi ligeterdő

 

Mezőgazdasági szántó- és részben parlagterületek domboldalaitól övezve egy, az Ágói-patakba futó vízlefolyás-völgyben alakult ki a mintegy három kilométer hosszan húzódó, néhány tíz méter szélességű patakparti fűz- és nyárliget. Ez jellemző hazai táj és élőhely, valamint ritka társulás (patakparti fűz- és nyárliget, magassásos) amely táj- és élőhely-jellege miatt fenntartandó, védendő. Értéke, hogy fás állományok hazai vadon élő puhafás fajokban és cserjefajokban gazdagok. A terület szerves részeként jelenlévő fátlan, nedves rétek, magas-sásosok lágyszárú társulásai is – bár védett növényfajt nem találtunk.– , nagy diverzitásúak, természeteshez közeli állapot képét mutatják.

A területet veszélyeztető tényezők közül kiemelkedő potenciális veszély a fakivágás és a védendő területtel közvetlenül határos nagyüzemi mezőgazdasági táblákon való vegyszerhasználatból származó esetleges környezeti terhelés.

 

 A védettségi státusz, védelmi javaslat

 

Jelenleg nem védett terület. Védelme a területtulajdonosokkal és gazdálkodókkal való együttműködés kialakításával célszerű.

 

 Kezelési, hasznosítási javaslat

·       A területen az állapotmegőrzés érdekében a jelenlegi állapotok megtartása célszerű, a gazdálkodásmentességet kell fenntartani illetve kialakítani. A fátlan rét-töredékeken a magszórás figyelembevételével végzett kaszálás elfogadható. A fafajok természetes újulatai lehetővé teszik a terület spontán fennmaradását, természetvédelmi kezelés nem szükséges.

·       Rövid távon megvizsgálandó a védendő rész körüli szántóföldeken a vegyszertakarékos vagy vegyszermentes gazdálkodás kialakításának lehetősége. A környező, jelenlegi parlagterületeken ennek a gazdálkodástípusnak a további fenntartása javasolt.

·       A védelemhez földhasználati diverzitás megőrzése, kialakítása is kapcsolódhat: hosszabb távon megvizsgálandó a környező, intenzíven művelt monokultúrás szántóművelésű területeken a rét- és legelőgazdálkodás kialakításának vagy hagyományos kertgazdálkodású területeknek, illetve előbbi és ezek mozaik-együttesének kialakítási lehetősége.

 

A csányi rét

 

 A terület táj- és élőhelyleírása

 

Csány határában található ez a növényvilágában gazdag terület. A flóralista nagy fajszámot mutat, közöttük több védett növény is található; ez tájékoztat arról, hogy értékes terület. Kiterjedése körülbelül 20 hektár, szántóföldek és közlekedési út határolják. Felszíne gödrös, kisebb árokrendszerek szövik át, teljes hosszában a Szarv-ágy patak osztja ketté. Földrajzilag a Mátra és az Alföld találkozásánál húzódik, megtalálhatók a szikesedő rétek jellemző növényei is. Későnyáron a szárazabb padkákon nagy számban jelen van a sziktűrő lila sóvirág, koraősszel pedig a védett réti őszirózsa (Aster sedifolius subsp. sedifolius) dominál.

A terület térszinti mikro-mozaikosságal erősen tagolt. Ennek megfelelően a terület száraz szyeppi, sziktűrő és nedvesebb, mocsárréti talajt kedvelő növényeket egyaránt tartalmaz. A jelentős számban megtalálható mélyedések miatt időszakos vizenyős területei is vannak, itt fordul elő a védett korcs nőszirom (Iris spuria). A gyepek fő sás- és pázsitfűfajai a lappangó sás és a réti sás; a réti perje, sovány csenkesz, nádképű csenkesz. A füves, zárt gyepű sztyepp stabilitását mutatja, hogy a környező mezőgazdasági területekről alig található beterjedt növény, csupán néhány vadrepce tő képviseli a mezőgazdasági kultúrnövényeket a gyepterületen. A gyepek nyáron virágzó védett növényfaja a macskahere (Phlomis tuberosa). A növényvilág mellett a terület madárvilága is jelentős. A nyílt területek fajai közül gyakoriak: egerészölyv, réti pityer, hantmadár, sárga billegető, barázdabillegető, rozsdás csaláncsúcs, mezei pacsirta, bíbic, fácán.

 

 A kiemelt védelem szükségessége

 

Legközelebb a jászsági enyhén szikes legelők és mocsárrét maradványok és az apci Szuha-part területei hasonló jellegű élőhelyek, melyektől a környező nagy kiterjedésű mezőgazdasági területek elszigetelik. Ennek ellenére feltételezhető, hogy a művelt monokultúrák közötti mezsgyeterületek zöld folyosóként funkcionálnak. Védett fajai, ritka társulás volta miatt megóvandó.

 

 A védettségi státusz, védelmi és kezelési javaslat

 

Potenciális veszélyt jelenthet a terület szántóföldi gazdálkodásba való bevonása, különösen a mostani szántóföld melletti széleken, egyre beljebb terjeszkedve. Jelenlegi károsítás, hogy a dinnyetermesztők tavasszal gyepkockákat hasítanak ki a védendő területből. A természeti értékek megóvása céljából a terület helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása javasolt, kezelésében a jelenlegi állapotok fenntartása célszerű. Ezen túlmenően a környező területeken a területtulajdonosokkal való együttműködés keretében egy extenzív gazdálkodású pufferterület kialakítása indokolt:

 

·       A környező szántókon rövidtávon a vegyszertakarékos művelés bevezetése célszerű.

·       Hosszútávon célszerű a védendő terület körüli intenzív mezőgazdasági művelés extenzív és hagyományos műveléssel történő felváltása. Ez lehet régi gyümölcsfajokkal történő kertgazdálkodás, legeltetéses állattenyésztés.

·       Esetleges fásítási, erdősítési programba való bevétel nem célszerű, a terület fátlan jellege tartandó fenn.

 

Az atkári rét

[szerző: Mester Zsolt - Jakab Istvánné (Gyöngyöshalász)]

 

Természeti állapotjellemzők feltárása és kezelési javaslat

 

az Atkár 02/11. hrsz.-on azonosított, védett fajokat és értékes növénytársulásokat tartalmazó külterület természetvédelmi szempontú használatához. 

 

A terület jellemzése, értékei

 

Az eredeti környezetében (talajmélyedéses környezetben) lévő fűzliget és magassásos mocsárréti társulás ma már egy mélyfúrású kút (Margit-kút) és a forrásból történő vízelvezetéssel, egy mesterségesen kialakított kis kiterjedésű (mintegy 0,25 ha területű) tónak a vízkészletétől és a vízkészlet-eloszlásától függ. Ugyancsak jelentős befolyással van, és a jövőben még inkább jelentős befolyással lesz a Margit-kút és a tó a közeli rét vízkedvelő növényzetének a fennmaradására is.

A vízkészletet ma már műtárgyak, csatornák segítségével emberi beavatkozással osztják el, mely megfelelő akarat esetén természetvédelmi értékek fenntartása és gazdálkodás összeegyeztetésére is példa lehet.

Szükségesnek látjuk a terület botanikai értékeinek felmérését – egy esetleges későbbi, összehasonlító vizsgálat elvégzéséhez kontrollként is; valamint javaslatunk célja: a védendő természeti érték (vizes jellegű élőhely) és védett fajok megóvásának összeegyeztetése az antropogén területfoglalás és a gazdálkodás szempontjaival; a Bükki NP. Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának kiegészítése.

Célkitűzésünk kapcsolódik Atkár község területfejlesztési programjához is (lásd mellékletben: "a Margit-kút rehabilitációs programja, rekreációs funkciók kialakítása"), ezért javaslatunkat a terület tulajdonoson és a BNP Igazgatóságon kívül megküldjük a községi önkormányzat részére is.

 

A terület az alábbi főbb részekre oszlik:

 

1., Keleti végében: mélyfúrású kút (Margit-kút) folyamatos felszínre törő vízhozammal (kb. > 10 l/perc), körülötte magassásos-magaskórós, kiszáradóban lévő mocsárrét, ásott kis tó (vízfelülete kb. 0,05 ha), melyet a kút vize ásott csatornán át táplál, valamint néhány fűzfából és fűzbokorból álló fűzliget magassásos környezetben. Jelenleg a munkálatoktól érintetlen állapotban.

A terület nyugati tulajdonosi határán tk. É-D irányú ásott vízlevezető csatorna fut, mely a tóba torkollik ebbe a csatornába tk. K-NY irányú ásott vízlevezető csatorna csatlakozik. A csatornák kialakításakor kitermelt föld a csatornák környezetében halmokban található.

 

Védendő társulástípus: magassásos-mocsárrét, magaskórós társulás és fűzliget.

Fellelt védett fajok: pompás kosbor (Orchis laxiflora subsp. elegans) - több egyed.

 

2., Mezofil jellegű fátlan sztyepprét, gyepterület a terület legnagyobb kiterjedésében. A réten magasfüvű növényzet található, mely zárt gyepet ad. Egyes helyeken középkorú  nyárfák   kivágásából  visszamaradt   fatönk-csonkok  találhatók.  A  kövezett szolgalmi úttal párhuzamosan ásott vízlevezető árok fut, melynek kialakításakor kitermelt talaj hantokban található a környéken. A gyepterület egyes részein mezofil jellegű növénytársulásokkal, más részeken szikesedő, kiszáradóban lévő területekre jellemző gyeppel.  A kiszáradást a terület lecsapolása is elősegíti: a jelenleg folyó hangárépítési munkálatokkal párhuzamosan kialakított vízlevezető csatorna vezeti el a rét felszínéről és a felső talajrétegből ide szivárgó vizet.

 

- Védendő társulástípus: mezofil, szikesedő sztyepprét.

- Fellelt védett fajok: korcs nőszirom (Iris spuria) - helyenként tömeges; őszirózsa (Aster punctatus) - helyenként tömeges.

 

Meglévő és tervezett beavatkozások:

 

A területtulajdonos a területen nem állandó jellegű repülőgép leszállóhely építési engedélyt kapott és az illetékes természetvédelmi szakhatóság állásfoglalásában ezt jóváhagyta. A területen repülőgép hangár építése folyik, melyhez kövezett szolgalmi út vezet. Az út, illetve az említett vízvezető csatornák kialakításakor kisebb természetkárosítás történt, mely a terület védett növényeinek egy nem jelentős százalékát érinti. Erre utaltak a 2001 koranyáron történt terepbejáráskor megfigyelt, közvetlenül az út, illetve a csatorna szélén található sérült korcs nőszirom és őszirózsa tövek. A terület tulajdonosa a gyepterületen repülőtéri leszállópálya kialakítását tervezi, melyet talajfelszín egyenlítési munkálatokkal és a gyep rendszeres kaszálásával kíván elvégezni, illetve a kialakított leszállópályán karbantartani.

A nyár folyamán a gyep szinte teljes területén kaszálás történt; a védett növények sem kerülték el a sorsukat. A nőszirmok (Iris spuria) nem tudták beérlelni magjukat, legfeljebb az a néhány tő, amely a széli területeken van, ahol a kaszálás már nem történt. Az őszirózsákkal (Aster punctatus) ugyanez történt, a széli területek kivételével a vegetációs periódus közepén lekaszálták őket. Ez komoly természetkárosítás, magérlelésük így valószínűleg nem lesz teljes értékű.

A területről vízvezető árokrendszer vezet a kis tóhoz, ez szabályozhatja a nedves rét ökológiai potenciálját, esetleg vizet vezethet el. Kérdéses, hogy a növények a szárazodást és a rendszeres kaszálást vajon meddig "bírják"? Szépen, lassan ki fognak -e szorulni a területről? – a mellékelt táblázat és grafikonok jól mutatják, hogy a területen vízkedvelő növényfajok vannak többségben, tehát az ökológiai egyensúly érzékeny! A tulajdonos a későbbiekben a kis-tó kerületében a tóparton egy rendszeresen kaszált sávot kíván kialakítani, melyen hulladékgyűjtőt, pihenőpadokat kíván elhelyezni. A Margit-kút környezetében, a fűzliget és a hangárok közötti részen a tulajdonos facsoportok ültetését tervezi.

 

2. Kezelési javaslat

 

A beavatkozásokat a természeti értékek megőrzése, fajok és értékes társulások védelme érdekében az alábbiak figyelembe vételével javasoljuk elvégezni, illetve a területkezelést folytatni:

 

·     A Margit-kút vizének további felszínre törése kívánatos a körülötte lévő vízigényes társulások megóvása érdekében - ezért a kút lezárása nem célszerű. A kút vizének a tóba vezetése elfogadható és szükséges, a tó vízszintmegőrzése a közvetlen környezetében lévő társulások számára elegendő talajvízkészletet tarthat fenn és a víztömeg védett kétéltűek és hüllők élőhelyét képezheti. A magassásos védelme és további fennmaradása érdekében azonban a magas talajvízszintnél több szükséges; a kút vizének legalább a tavaszi-koranyári és késő őszi periódusban erre a területre történő visszavezetése és a víz szétterülése kívánatos – ugyanis a társulás kialakulásában és fenntartásában ennek minden bizonnyal jelentős szerepe volt, és a mostani vízlevezetés ezt az utánpótlást megszünteti! (A vízvezető műtárgy kialakításához a helyi önkormányzathoz vagy kistérségi társuláshoz esetlegesen benyújtott pályázat támogatását javaslom.)

A megfelelő és viszonylag gyorsan "hasznosítható" vízkészlet-mennyiség érdekében a tó, mint víztározó is komoly szerepet kaphat!

·     A magassásos (védett faja(i)) és fűzliget megóvása érdekében a tó körül kialakítandó sétaút, lekaszált (parkosítandó) terület sávszélessége ne haladja meg a három métert. A területre idegen (nemesített) lágyszárú faj betelepítése (gyepesítés, fűmagvetés) ne történjen, a parkosított rész gyepét a jelenlegi fajok rendszeres kaszálásával célszerű kialakítani, illetve fenntartani. Ezen kívül a magassásos, fűzligetes területen a jelenlegi, érintetlen növénytársulás további fenntartása érdekében emberi beavatkozás a jelenlegi állapot szerint nem kívánatos! További fatelepítés a magassásos területen kerülendő, a jelenleg meglévő fűzfák és bokrok további megtartása, a természetes újulat ápolása kívánatos.

·     A hangárok és a magassásos fűzliget közötti (körüli) terület esetleges fásításakor a tájképi érték megőrzése (fenntartása) érdekében a fák ültetése ne szabályos rendben, hanem véletlenszerűen, ligetes formában történjen. Őshonos, magas talajvízszintet kedvelő, társulásazonos fafajok telepítése történjen, pl.: fehér fűz, szomorúfűz, mézgás éger, szürke nyár. A tó további bővítése (pl.: anyagbányászat) nem kívánatos. A közvetlen tópartra ligetes elrendezésben kevés számú őshonos fafaj-egyed ültetése elfogadható.

·     A fajok védelme és egyedkárosodások elkerülése érdekében a leszállópálya kialakításakor a területegyengető munkálatok elvégzése előtt, illetve a rendszeres kaszálás beindítása előtt az itt található védett fajok töveinek az ilyen munkálatoktól érintetlen területekre történő áttelepítése célszerű. Az áttelepítéshez a természetvédelmi hatóság (Bükki NP Igazgatóság) útmutatása és engedélye szükséges.

·     A tényleges leszállópálya sávján kívüli gyepterületeken a rendszeres kaszálás a védett fajok és a gyeptársulás jellegének megóvása érdekében nem kívánatos. Kivételt képezhet a hangárok közvetlen környezete, kb. 20-30 m sávban.

·     A leszállópálya részére egy szükséges szélességű és hosszúságú terület-sáv, a használati gyep jobb állagának kialakítása érdekében kaszálható. Az esetleges nemesített fűmag-alannyal történő felülvetés természetvédelmi szempontból kerülendő.

           A 02/11 hrsz. területnek teljes területnagyságban történő, rendszeres kaszálása nem célszerű, mert ezzel a védett fajok magszórásig történő eljutása nem biztosított. Megoldásként szóba jöhet:

           - a terület felosztása, vagyis egy évben csak mintegy 50%-ának lekaszálása, hogy a másik felén a magszórás is megtörténhessen és/vagy ezzel egyidőben:

           - a tulajdonos "kárának" megtérítése valamilyen központi forrásból, mely a teljes területre  ki nem terjedő kaszálásából, mint bevételkiesés származik. Ennek érdekében központi kerethez (pl.: Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat) vagy helyi önkormányzathoz történő pályázat benyújtását javasoljuk.

           A felmérési eredmények szerint, a szikesedő, mezofil sztyepprét vízigényét pótlandó, a leszállópálya körüli területeket lecsapoló árokrendszert olyan zsilippel vagy egyéb műtárggyal célszerű ellátni, amely lehetővé teszi, hogy az esővizet, talajvizet vagy a Margit-kút vizét a területre, a magas talajvízszint fenntartása céljából vissza lehessen vezetni. Erre biztató lehetőség, hogy a repülőtér terve ideiglenes (csak meleg évszakban) működésű, tehát a forgalomra igénybe nem vett hónapokban a vízvisszavezetés, illetve visszatartás lehetséges.

 

Fentiek betartása esetén - meglátásunk szerint - a gazdálkodás a természetvédelmi érdekek jelentős sérülése nélkül folytatható és fenntartható. Különös tekintettel a vízviszonyok visszapótlására és a kaszálással történő természetkárosítás elkerülésére! További, itt fel nem merült beavatkozás tervezésénél is a természetvédelem szempontjainak érvényesítése célszerű.

Egyetértünk a Bükki NP. Igazgatóság 1-783/2/200 sz. szakhatósági állásfoglalásában hivatkozott Gyöngyös Körzete Kistérségi Társulás részeként Atkár községhatáron helyi védelemre javasolt Margit-kút és környezete helyi jelentőségű

természetvédelmi területté nyilvánításának tervével. A védelem esetén a védett érték legyen szabadon látogatható.

A Margit-kút környezetében tájékoztató táblával célszerű a figyelmet felhívni a védett értékek megóvására, a taposási és egyéb károkozás elkerülésére, a terület tisztántartására. A tóban haltelepítés kellő meggondolás esetén célszerű, hobbi jellegű horgászat korlátozottan elfogadható.

 

A gombosi legelőerdő kezelési javaslata

 

Az "öregtölgyes" nevét a területen lévő idős, kb. 200 éves kocsányos tölgyekről kapta. A mezőgazdasági művelés számára a vízmosásos, meredek oldalakkal rendelkező terület értéktelen, ezért maradhatott máig fenn. A Zagyva-folyó bal partján a Hatvantól Lőrinciig húzódó homok hordalékkúp-síkság utolsó dombja, ezen túl a Délnyugati-Mátraalja vulkanikus képződményei kezdődnek. Természeti képe magán viseli az emberi beavatkozás jeleit: az egykori Zagyva-ártéri keményfás ligeterdőkből felhúzódott tölgyek egymástól 20-30 méter távolságra álló hagyásfák, közöttük a gyepterület dominál, a cserjeszint itt ritkás; a terület egykori fás legelő ma kezeletlen maradványa. Ez a védendő rész magterülete. Ezen kívül nagy kiterjedésben sűrű, vegyes, többnyire vadon élő cserjefajok (kökény, vadrózsa, csíkos kecskerágó, cseregalagonya, keskenylevelű ezüstfa) bozótjai vagy sűrű aljnövényzetű akácligetek találhatók.

 

A védelem szükségessége

 

Az öregtölgyes a ligetes magterülettel és a hozzá kapcsolódó bozótosokkal kitűnő madárélőhely, amely mind a vonulási, mind a fészkelési időszakban jelentős, de a téli periódusban is jó táplálkozó terület. Mivel mind a nyílt területek, mind a kefesűrűségű bozót és a különböző magassági szintek megtalálhatók, az idős fák némelyike pedig odvas; ragadozó-, magevő és rovarevő énekesmadarak nagy fajszámban tartanak itt revirt. Ehhez hasonló élőhely a hatvani kistérségben nincs. 1994 - 2001 között mintegy ötven madárfajt sikerült megfigyelni, melyek rendszeresen előfordulnak a területen. Az öregtölgyes magterületének értékét védett növények előfordulása is emeli: a tavaszi hérics (Adonis vernalis), bunkós hagyma (Allium sphaerocephalon) és a bugás hagyma (Allium paniculatum) található meg. A környékbeli, nagyobb kiterjedésű bozótosok szegélyterületein is előfordulnak védett növények: a budai imola (Centaurea sadleriana), a macskahere (Phlomis tuberosa) és az árlevelű len (Linum tenuifolium).

 

Élőhely-jellege miatt 1999-ben a Natura Közösség a terület tulajdonosával (Tangazdaság Rt. Gödöllő) együttműködési megállapodást kötött, melyben a tulajdonos vállalta, hogy a magterületet mai állapotában fenntartja, azon gazdálkodást nem folytat, illetve a fás legelői részen a területjelleg megőrzése érdekében lehetőségei mértékének megfelelően kaszálást, legeltetést folytat, illetve ebbe beleegyezik.

 

Fentiek mellett megfelelő kezeléssel egy jellemző hazai táj: fás legelő is fenntartható. A fás legelők száma az országban csekély, ezért a Vörös Könyv Magyarország növénytársulásairól és az Irányelvek a füves területek természetvédelmi szempontú kezeléséhez c. szakmai anyagok védendőként értékelik.

Ugyanekkor a védett terület további kezeléséhez a védettségi státusz jelentős előnyökkel jár, pl.: pályázatok beadásánál, anyagiak megteremtésénél.

 

A területet veszélyeztető tényezők:

 

·         Potenciális veszély a tölgyfák kiszáradása, kidőlése esetén – vagy ezt megelőzendő – , a fakivágás (esetleg illegálisan).

·         A dinnyetermesztők rendszeresen gyepkockákat vágnak ki.

·         Ma a gyepterületek egyes részei erőteljes elgyomosodásnak indultak (foltos bürök, nagy csalán, gyom jellegű bógáncs- és aszatfajok).

·         Ellenőrizetlen tűzgyújtásból adódó erdőtűz veszélye.

·         Illegális szemétlerakás.

 

Kezelési, hasznosítási javaslat, korlátozások a védett területen:

 

A védendő terület egy jelentős része erdő művelési ágban van, azonban ebből mintegy 6 hektárnyi terület fás legelői képet mutat, mely megőrzésére a javaslattevő kezelési tervet dolgozott ki.

 

·         A területen az állapotmegőrzés érdekében a nagyüzemi gazdálkodásmentességet kell fenntartani, megőrzendők mind a ligetes, mind a bozótos területek. (Esetleges bozótirtás természetvédelmi, élőhely kialakítási szempontok szerint történjen.)

A becserjésedés, elgyomosodás elkerülésére és megállítására a fás legelői részeken hagyományos, kisgazdálkodói jellegű legeltető állattartás, a kezelési terv szerinti szükséges helyeken kaszálás, aljnövényzet irtás (cserjeirtás) szükséges, illetve engedélyezhető.

·         Fakitermelés nem engedélyezett, elszáradt vagy kidőlt fák elszállítása külön megállapodás tárgyát kell, hogy képezze.

·         A terület fás legelői részének felújítása érdekében a tölgyújulat magoncai védendők, esetleg kezelendők. Esetleges tölgytelepítést az élőhely-jelleg fenntartása érdekében területrészenként eltérő időközökkel vagy folyamatos, időben elhúzódó egyedi cserékkel célszerű végezni.

·         A nem védett, környékbeli vízmosások, mélyedések cserjebozótjait azok mezsgyeként való fenntartásával célszerű a gyakorlati védelembe bevonni.

·         Hosszabb távon megvizsgálandó a védendő rész körüli, erősen elaprózott szántóföldeken az intenzíven művelt monokultúrás szántóművelésnek a hagyományos, kisháztáji jellegű (pl.: kiskertművelés, szárazvirág- vagy gyógynövénytermesztés) műveléssel való felváltása. Ez utóbbi a jellemző tájtípusaink (itt: homok hordalékkúp-síkság) esztétikumának védelme érdekében is fontos lehet.

·         A megfelelően nagy alapterület, a változatos élőhely-típusok, a lakott területektől való viszonylagos elszigeteltsége miatt az öregtölgyes alkalmas lehet erdei iskolai programok, nomád táborozások bázishelyéül is, így oktatási-ismeretterjesztési funkcióra való alkalmassága miatt iskolások, kutatók nomád táborozása megengedett, illetve külön terv szerint a tulajdonossal egyeztetve tájbaillő, földbe süllyesztett alappal nem rendelkező faházzal felépített bemutatóhely kialakítása a fás legelői terület kivételével engedélyezhető. Az ilyen jellegű építmény alapterülete a 0,25 hektárt nem haladhatja meg.

·         Javaslat a védendő terület látogathatóságára: szabadon látogatható.

·         Tűzgyújtás kizárólag tábortűz céljára, az ide vonatkozó szabályok szerint engedélyezhető.

·         Szilárd burkolatú út vagy egyéb, talajban futó közmű építése a védett területen nem javasolt.

·         A vadvilág szabad mozgása, a környező területekkel történő kapcsolattartása érdekében kerítés építése nem javasolt.