Mester Zsolt - Toldi Zoltán

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

A mátyusi Rózsás-holtág természeti állapotának alapvető vizsgálata

 

Holtágaink kialakulása

 

Mintegy 20 millió évvel ezelőtt kezdtek kialakulni a Kárpát-medencében azok a felszíni formák, amelyekben a Tisza mai vízgyűjtő területének első nyomai fellelhetők. A 400-500 ezer évvel ezelőtti jégkorszakok, illetve a legutóbbi, néhány tízezer éve még markánsan jelentkező jégkorszak koptató hatása a durvább kavicsrétegeket alakították ki, és egy ezzel párhuzamosan, 100 ezer éve kezdődő folyamatban az alföldi süllyedékbe érkező, medrüket sűrűn változtató folyók homok-hordalékkúpok, holtágak, morotvák és tavak szövevényes rendszerét építették ki. Ezek között kanyarogtak a mai tiszai mellékfolyók ősei, pl.: ős-Körös, ős-Maros és a vizsgálati területünkön az ős-Szamos, ős-Kraszna és az ősi Túr is. Ezek a huszti Tisza-kapun át alföldre érkező Tiszába torkollottak, amely pedig százezer éve még Szentesnél ömlött az ős-Dunába. E rövid történeti leírásból is látható, hogy a folyók medrüket változtatják, ezzel párhuzamosan hol romboló, hol feltöltő munkát végeznek. A lerakott hordalékok, hordalékkúpok, hordalékkúp-síkságok finomkavics és homokrétege akár a százméteres vastagságot is elérheti, jól mutatva ezzel a folyók hosszú idő alatt végzett hatalmas "munkáját", környezetformáló tevékenységét. Amikor a Tisza áradása idején kilépett a medréből és szétterült az Alföldön, folyása lelassult és a víz lerakta hordalékát. A partjain így lapos hátak keletkeztek, amely mögött a megrekedt a csapadékvíz elmocsarasította a völgyfenekeket.

A síkság kanyargós folyói széles sávot jártak be. A folyó közben állandóan támadja, mossa a homorú partot (törőpart), szemben pedig homokpadokat rak le; a kanyarulatok mind élesebbé válnak és a folyás irányába eltolódnak, vándorolnak. A túlfejlődött kanyarulat "nyakát" egy erősebb áradat áttöri, a folyó új utat talál magának, a kanyarulatból pedig természetes holtág, morotva alakul ki. Ahol a folyó az árvíznél kitör, fokot mélyít, ezen keresztül magasabb vízállásnál még sokáig el tudja látni a környező süllyedékeket vízzel, mocsarakat alakítva ki. A Tisza-völgy felszínének alakításában az előzőek mellett még a szél hordaléklerakó munkája is jelentős volt, különösen a pleisztocén korszakban ülepedett le sok szálló por a Tisza-vidéken, különösen a Nyírségben, ahol a kiülepedő porból helyenként kialakult löszbuckák is megváltoztatták a folyó útját.

A Tisza-völgy gazdasági élete még a XVIII. század végén is jórészt az árvizektől öntözött területeken való gazdálkodáson (állattartás, halászat, pákászat) alapult. A nagyvárosok kialakulásával, a települések, úthálózatok terjedésével, a gabonatermelés rohamos növekedésével, a "civilizált" életforma előretörésével azonban egyre "elviselhetetlenebbé" váltak a folyó nagy áradásai. Például a Tisza völgyét 1830-ban rendkívüli méretű árvíz borította el, gátak szakadtak, állatok, növények, emberek pusztultak el. Az áradás méreteire jellemző, hogy a Tiszától 35 kilométer távolságra lévő karcagi Zádor-híd két pillérét is elmosta a Tiszából a Mirhó-fokon kitörő ár, és az Alsó-Tiszavidéken 260 ezer hektárnyi terület került víz alá. Hasonlóan súlyos volt az 1845-ös szegedi árvíz is.

1846-ban megalakult a Tisza-völgyi Társulat, amely megkezdte a Tisza szabályozását. 1846 májusában elkészült Vásárhelyi Pálnak a Tisza-völgy egységes rendezésére vonatkozó terve.   Ezen terv irányelveinek alapján 1846 és 1875 között 102 mederátvágást terveztek, amelyek közül 94 el is készült és párhuzamosan elkészültek az árvédelmi gátak (magastöltések). A Tiszán és mellékfolyóin 4200 km összhosszúságban 2800 km összhosszúságú gátrendszer kialakításával 28 ezer km2 területet mentesítették az árvizektől. Az eredetileg 1214 km hosszúságú Tisza folyó 756 km-re rövidült. A kanyarulatok átvágása helyén mesterséges holtágak maradtak vissza, melyeket több esetben feltöltöttek, néhány azonban máig fennmaradt, szerencsésen megtartva valamicskét a régi vízivilágból. (A Tisza-szabályozás emlékműveit Tiszadobon találjuk: Andrássy-, Széchenyi-, Vásárhelyi emlékművek).

Az ármentesítések könnyebb életfeltételeket teremtettek a Tisza mentén, azonban a természetvédelem szempontjából komolyan sérült a mocsarak, vizes területek lecsapolásával, a rendszeres áradások megakadályozásával többek között a vízi élőhelyek száma és kiterjedése is, ami a vízi élővilág igen nagyfokú területi visszaszorulását vonta maga után.

 

A vizsgált kis-tó

 

A holtág Mátyus községhatárában helyezkedik el, a Kis-tó Projekt III. kötet katasztere alapján:

 

·    Neve: Mátyusi-Holt-Tisza

·    Geok. É.sz.: 48° 17’ 00”

·    Geok. K.h.:22° 16’ 10”

·    Hossz: 2200 m

·    Átlagos szélesség: 110 m

·    Legközelebbi település Mátyus, 1000 m nyugatra

 

A holtágakra jellemzően patkó alakú állóvíz; a patkó nyitott végei észak felé, a jelenlegi élő-Tisza felé néznek. Kialakulását tekintve természetes eredetű holtág ezért is értékes a növény és állatvilága: valóságos "szentély"-típusú élőhely.

 

 

 

1. kép  A holtág-patkó keleti ágának partjára érkezve  már első benyomás alapján is
érezni: ez különlegesen szép és értékes terület

 

 

1. ábra  A Rózsás-holtág a Szatmári-Tiszaháttal határosan, a Tisza folyó keleti oldalán a
Beregi-síkon helyezkedik el.

 

 

Mintegy öt éve, 2000 óta követjük nyomon a Rózsás-holtág természeti állapotát és állapotváltozásait. Megfigyeléseinket és felméréseinket elsősorban a nyári vegetációs periódusban végeztük évente egy-két alkalommal, mert ekkor tudtunk eljutni a területre. 2001-ben végeztünk alaposabb felméréseket a vízen (vízkémia, algavizsgálatok), ezután a terület áttekintő bejárásaival (a vízen csónakkal is) a fajlisták gyarapítása történt.

  A holtág elhelyezkedése lehetővé teszi, hogy a Tisza nagyobb áradásai átöblítsék és fenntartsák benne a megfelelő vízszintet, ugyanis az árvédelmi gáton belül helyezkedik el: a gát és az élő folyó között. Az élő folyóval való rendszeres kapcsolattartás nagyon előnyös, ha a vízutánpótlásról van szó, azonban az élő-Tisza minden áradása hozzájárul a holtág iszappal való feltöltődéséhez. Ez a feltöltődés a "patkó" nyitott végei felé már nagyon előrehaladott, az itt egyébként is sűrűbb vízi növényzet leköti az iszapot. Itt az átlagos vízmélység nem éri el az egy métert, rendkívül vastag az aljzat iszaprétege és a gyökerező hínárnövények buja dzsungele alkot vegetációt, néhol már nem látszik a szabad vízfelszín. A középső holtág-részeken a víz mélysége eléri a két métert is, és itt nagyobb hínármentes, szabad vízfelületek találhatók. A partot egy keskeny, puhafás galériaerdő-sáv veszi körül, melyet néhol ültetett nyáras részek szakítanak meg. A víz felé közeledve igen sűrű magaskórós állja utunkat, ami beljebb magassásos, majd a nádas-gyékényest helyettesítő harmatkásás - tavi kákás - mocsári zsurlós - ágas békabuzogányos vegetációba megy át. Ez a helyettesítés tulajdonképpen már arra utal, hogy a holtág főként a széli területeken erősen eutróf, kezd elmocsarasodni. Befelé tovább haladva a vizet a legtöbb helyen gyökerezőhínár szegélyezi, és ez több helyen annyira kiterjed befelé, hogy már az egész meder szélességét elfoglalja.  

 A holtág széli részein a vízből itt-ott néhány kiszáradt fa alig kilátszó csonkja áll ki. A nyugati részen a patkó kanyarulatában a parton telepített nyáraserdő, akácos található, a parti vegetáció egy kis szakaszon mesterségesen megtisztított, horgászladikok is vannak kikötve: ez a vízszakasz a környékbeliek horgászhelye.

 

A holtág állapotváltozásai

 

Megfigyeléseink éveiben (1999-2004 között) a Holtág növényzeti képe észrevehető változásokon ment keresztül. Ezek a változások részben a természetes folyamatokat tükrözik, de részben jelentős emberi beavatkozások eredményei. A holtágak, elzárt állóvizek természetes ökológiai sorsa a nyílt víztükör csökkenése, a feltöltődés illetve az ezzel párhuzamos vegetációváltások. Ez mélyebb vizek esetében lassabban, sekélyebb vizek esetében gyorsabban következik be. A folyamat sebessége jól mérhető a víz mélységének adott helyen történő változásával, de jól megfigyelhető és lemérhető a vízinövényzet nyíltvízi és parközeli régióinak kiterjedés-változásaival is.

  A Rózsás-holtágon a feltöltődési folyamat gyors, ugyanis jelentős mértékű, szabad szemmel is megfigyelhető nyílt víztükör csökkenés, ami évről-évre folyamatos. A gyökerező hínárnövényzet egyre nagyobb tömegben burjánzik és a partközeli, magasabb szintezettségbe tartozó növényzet is évről-évre egyre beljebb húzódik. Bár a folyamat további időrendje egyértelműen nem állapítható meg, de – mivel a természetes szukcesszió minden bizonnyal tovább folytatódik – valószínűleg néhány évtized múlva már nem lesz látható nyílt víztükör a holtág keleti és középső részén, valamint a "patkó" két végében.

  Jelenleg a nyugati holtágrészen a legmélyebb a víz (helyenként a 2-2,5 méter mélységet is eléri) és a legkevésbé kiterjedt a gyökerező hínárvegetáció. A feltöltődési folyamat és a növényzet kiterjedésével párhuzamos nyíltvíz-felület csökkenés valószínűleg itt is hasonló gyorsaságú lenne, mint a többi részen, azonban ebbe a folyamatba beavatkozik az ember: a horgászok időnként irtják a gyökerezőhínárt, szabadon tartva ezzel a nyílt víztükröt a horgászat számára.

  A parti régiót is érinti az emberi behatás: a bokorfüzesek fáit egyes részeken, sajnos, az utóbbi két évben kivágták. A parti magaskórós és magassásos vegetáció egyes részeken még közel természetes állapotú, azonban a bolygatott, taposott helyeken (leginkább a vízhez levezető ösvények mentén és a horgászhelyeken) már megjelennek a tájidegen és invázív fajok, mint a gyalogakác (Amorpha fruticosa), a süntök (Echinocystis lobata) és a parlagfű (Ambroia artemisiifolia).

 

A holtág és környezete természetes növényzete, állatvilága

 

A növényzet

 

A parti régió természetes fás vegetációja fűz-nyár ligeterdő, amely habitusában már nem az élő-Tiszai parti vegetáció jellegzetességeit mutatja, hanem az alföldi és dombvidék-peremi lelassult patakokra, lassú folyóvizekre és állóvizekre jellemző közepes-alacsony, terebélyesebb fehér füzek (Salix alba) és szürke nyárak (Populus canescens) találhatók itt [1., 2. kép]. A természetes állapotú vegetációba néhol behatol egy-egy akác (Robinia pseudoacacia) és fehér eper (Morus alba) is. Csak itt-ott található a cserje és kisebb fa termetű vénic szil (Ulmus laevis), amely a vízközeli társulásokban rendszeresen előforduló faj. Ugyanígy ritka, de előfordul a Tisza menti holtágak mellett megjelenő mezei juhar (Acer campestre) is. A fűzligetek aljnövényzetét egymással mozaikolva magassásos és magaskórós növényzet borítja. A parti magaskórósok a vízhez közeledve fajöszetétel-váltást mutatnak, míg távolabb a kevésbé vízigényes nagy csalán (Urtica dioica), a közönséges bojtorján (Arctium lappa): a vadszőlő (Parthenocissus sp.), a medvetalp (Heracleum sphondylium) és az előzőekben említett tájidegen fajok találhatók, addig közelebb a vizet kedvelő fajok, mint a közönséges lizinka (Lysimachia vulgaris), a réti füzény (Lythrum salicaria), a sédkender (Eupatorium cannabinum), borzas füzike (Epilobium hirsutum) figyelhetők meg.

A közvetlen vízparttal határos részeken magassásos vegetáció szegélyezi a holtágat, ez azonban erősen fragmentált, a legtöbb helyen a magaskórós jut le egészen a vízig vagy a nádas-gyékényest helyettesítő magasvegetáció található közvetlenül  a part mellett. A magassásos nem fajgazdag, a bókoló sás (Carex melanostachya), a borzas sás (Carex hirta), és a mocsári nőszirom (Iris pseudacorus) alkotja. A nádas-gyékényes a leggyakoribb állóvízi parti társulástípus, azonban a Rózsás-holtágnál nem ez, hanem az ezt "helyettesítő" sajátságos vízi harmatkásás - mocsári zsurlós - ágas békabuzogányos - tavi kákás található meg. A vízi harmatkása (Glyceria maxima), a mocsári zsurló (Equisetum palustre ), az ágas békabuzogány (Sparganium erectum) és a tavi káka (Scirpus lacustris) a legtöbb helyen egymástól elkülönülő, de egymással közvetlenül szomszédos, helyenként egymásba nyomuló állományokat alkotnak [3. kép]. Ezekben az állományokban (leginkább a békabuzogányokkal együtt) itt-ott felbukkan a nyílfű (Sagittaria sagittifolia) és a virágkáka (Butomus umbellatus) is.

  A víz felé beljebb haladva a gyökerező hínárnövényzet nagyhínár-fajait találjuk, melynek legnagyobb tömegét a védett, Európában visszaszorulóban lévő sulyom (Trapa natans), a bodros békaszőlő (Potamogeton crispus) és a gyönyörű szép, védett fehér tündérrózsa (Nymphea alba) adja. Egyes helyeken gyakori és igen sűrű növényzetet ad a gyűrűs süllőhínár (Myriophyllum verticillatum) és elvétve megtalálható még két másik békaszőlő faj: a sűrű süllőhínár között igen elvétve bukkan fel a felemás levelű békaszőlő (P. gramineus) és a legmélyebb részeken, néhol látható a hínáros békaszőlő (P. perfoliatus) is.

  A lebegőhínár mindenütt gyakori fajai közül előfordul a kis békalencse (Lemna minor), amit épp csak elvétve találunk, a békatutajra (Hydrocharis morsus-ranae) azonban gyakrabban rábukkanhatunk.

  A vegetáció nem mindenhol mutat szép "tankönyvi" szintezettséget, mert a belső részeken itt-ott már erőteljesen eliszaposodott, feltöltődött: tehát nemcsak a tószegélyben, hanem akár a holtág közepén is találhatók vízi harmatkása-, tavikáka-, ágas békabuzogány állományok, "szigetek". Ezen szigetek által lehatárolt, sekélyvízű kis "mikroélőhelyeken" bukkanhatunk rá a ritka, víz alatti leveleivel nitrogénpótlás céljából rovarfogó közönséges rencére (Utricularia vulgaris). Ez is mutatja a holtág elmocsarasodását, és egybevág a vízkémiai vizsgálataink azon megállapításával, hogy a  víz eutróf volta ellenére nitrogénben szegény.

  Az állóvizekben gyakori nád alig-alig fordul elő, tulajdonképpen csak a patkó két végén található kisebb foltban, már szinte a szárazföldön. A mély, iszapos tóaljzat nem kedvez a nád megtelepedésének, fennmaradásának.

 

Az állatvilág

 

A vízi csigák közül az éles csiga (Planorbis planorbis), a tányércsiga (Planorbarius corneus), az iszapcsiga (Lymnaea stagnalis) és a mocsári csiga (L. palustris) került elő.

  A vízben gazdag a rovarfauna, a vízinövényzet közötti hálózással, illetve szabad szemmel történő megfigyeléssel a következő fajok és állatcsoportok egyedeit és különböző fejlődési stádiumú alakjait sikerült fellelnünk: hátonúszó poloska (Notonecta glauca) -lárva, tavi molnárka (Gerris lacustris) -lárva és imágó, vízifátyolka-lárva, kistermetű kérész lárvabőr, "kis"- és "nagy"- szitakötő lárvák; „vörös” árvaszúnyog lárva, szúnyoglárva; „házépítő” tegzeslárva, kistermetű csíkbogár lárvája. A kifejlett szitakötők közül megfigyeltük a sávos szitakötőt (Agrion splendens) szép légivadászt (Coenagrion puella), a szőrös szitakötőt (Brachytron hafniense), az óriás szitakötőt (Anax imperator). Az említett fajok csak ritkán láthatók, nem tömegesek. Helyenként levéltetvek (nem azonosított fajok) lepik el a vízi növényzet felszínen úszó leveleit is, pl.: a sulyom levelét is szívogatják.

A halak fellelt fajai közül egyeseket mi is beazonosítottunk látott, illetve elpusztult egyedek útján, néhány fajt a helybéli horgászok közlése után írunk le. Az eddig fellelt halfajok között minden bizonnyal akad olyan, amely számára a holtág nem optimális élőhely, de az élő-Tisza áradásaival bejutott és valameddig fenn tudott maradni. Biztosan előfordul a bodorka (Rutilus rutilus), a compó (Tinca tinca), a keszeg (Blicca bjoerkna), és a szivárványos ökle (Rhodeus sericeus aureus). Ez utóbbi faj jelenléte a nagyobb testű kagylófajok meglétét is feltételezi, mivel azokba petézik. Előkerült még vörösszárnyú keszeg (Scardinius erythrophthalmus), törpeharcsa (Ictalmus nebulosus) és csuka (Esox lucius) is.

A holtág nem túl távoli környékén lévő vizes területekről kerültek elő csíkfajok, ezért feltételezhető, hogy a holtágban is megtalálhatók, az élőhely megfelelő erre.

A hüllők közül a "zöld béka" fajkomplex egyedei a leggyakoribbak, a vízinövények között mindenfelé nagy sokaságban jelen vannak. A zöld béka fajkomplex fajainak elkülönítése nehéz feladat, de hang alapján jól azonosíthatók. Azok, amelyek megfigyeléseinkkor hangot hallattak tavibékák (Rana ridibunda) voltak de a másik két zöld béka (kecskebéka és kis tavibéka) jelenléte is feltételezhető: e téren azonban még további megfigyelések szükségesek. A vöröshasú unka (Bombina bombina) is előfordul, de csak igen ritkán került a szemünk elé. Vízi, vízmelléki hüllőfajjal ezidáig nem sikerült találkoznunk – de a leggyakoribb, "közönséges" fajok minden bizonnyal megtalálhatók a területen, az élőhely-jelleg ennek megfelel.

A tópart kis énekesmadarai közül eddig az erdei pintyet (Fringilla coelebs), a zöldikét (Carduelis chloris), a széncinegét (Parus major), a mezei verebet (Passer montanus), a barázdabillegetőt (Motacilla alba), a berki tücsökmadarat (Locustella fluviatilis) sikerült megfigyelni. A rigó termetűek közül a seregélyt (Sturnus vulgaris) figyeltük meg, a nagyobb termetűek közül is a gyakoribb madarak kerültek a szemünk elé – illetve ezeket azonosítottuk hang alapján: a balkáni gerle (Streptopelia decaoto), és a vadgerle (Streptopelia turtur) és a szajkó (Garrulus glandarius) gyakori a tóparton. A nagyobb termetű ragadozómadarak gyakran látható képviselői az egerészölyv (Buteo buteo) és a héja (Accipiter gentilis), valamint néha felbukkan a barna rétihéja is (Circus aeroginosus). Egy alkalommal egy pusztai ölyv (Buteo rufinus) párt is megfigyeltünk, a terület felett köröztek. A tóparti részeken a fehér gólya (Ciconia ciconia) keres táplálékot. A fekete gólyát (Ciconia nigra) fehér gólyákkal vegyes csapatban a terület fölött keringeni megfigyeltük, leszállni azonban még nem. A vízimadarak közül eddig csak a gázló, illetve nagytestű halevőket találtuk a tavon. Leggyakoribb, szinte mindig látható a szürkegém (Ardea cinerea), kiskócsag (Egretta garzetta) és a vörösgém (Ardea purpurea). A bakcsó (Nycticorax nycticorax) is rendszeresen megfigyelhető. A nagykócsag (Egretta alba) is fel-fel bukkan, de előfordulása a területen ritka Ugyanígy ritka a törpegém (Ixobrychus minutus) is, eddig egy alkalommal figyeltük meg. Ugyanígy ritkák a sirályok, de egy-egy alkalommal ezüstsirályt (Larus argentatus) és dankasirályt (L. ridibundus) is láttunk a vízfelületen. A vízimadarak költését a tavon és környékén nem tapasztaltuk – minden bizonnyal csupán táplálkozóhelyként használják, illetve a magányos vagy kóborló egyedek időznek itt hosszabb ideig. Az élőhely-jelleget figyelembe véve talán a törpegém költése képzelhető el. Az, hogy nincs kiterjedtebb nádas, minden bizonnyal meghatározza több madárfaj hiányát, pl.: nádiposzáták, nádirigó, szárcsa, vízityúk, récék... A közvetlen partszéli iszapfelszín hiánya pedig nem kedvez a limicoláknak sem, ezek sem figyelhetők meg.

A madárvilág minden bizonnyal gazdagabb, mint a felsorolásunk mutatja, mivel a megfigyeléseink csak egy szűk nyári időtartamra – általában július végére – korlátozódtak.

Emlősökre a megfigyeléseink közben nem bukkantunk rá a területen.

 

A holtág vizének kémiai és biológiai minősítése

 

Vízkémiai vizsgálati eredmények és megfigyelések

 

Módszer: felszín alól merített minta

Mintavétel helye: holtág, nyílt víztükör (a vízmélység a mintavételi helyen kb. 1,5 m)

 

I. Mintavétel és mérések időpontja: 2001. 07. 07., kb. 12 órakor.

Eredmények:

 

Mért paraméter

Érték

Módszer érzékeny-sége

Vízhőfok

  21 °C

Oldott oxigéntartalom

  4,8 mg/l

0,1

Oxigéntelítettség

  52 %

Vezetőképesség

  196 S/cm

1

pH

  6,5

0,5

Összes keménység

  11 NK

3 egység

Ammónium-nitrogén (NH4+)

nem mutatható ki

0,2

Nitrit-nitrogén (NO2-)

nem mutatható ki

0,2

Nitrát-nitrogén (NO3-)

nem mutatható ki

1-5 között

Foszfáttartalom (PO43-)

  0,3 mg/l

0,1

Klorid (Cl-)

  6 mg/l

0,1

1. táblázat

 

II. Mintavétel és mérések időpontja: 2002. 07. 12., kb. 12 órakor

Eredmények:

 

Mért paraméter

Érték

Módszer érzékeny-sége

Vízhőfok

  23 °C

Oldott oxigéntartalom

  5,4 mg/l

0,1

Oxigéntelítettség

  61 %

Vezetőképesség

  219 S/cm

1

pH

  7,0

0,5

Összes keménység

  14 NK

3 egység

Ammónium-nitrogén (NH4+)

nem mutatható ki

0,2

Nitrit-nitrogén (NO2-)

nem mutatható ki

0,2

Nitrát-nitrogén (NO3-)

nem mutatható ki

1-5 között

Foszfáttartalom (PO43-)

  0,2 mg/l

0,1

Klorid (Cl-)

  8,5 mg/l

0,1

2. táblázat

 

 

Vízinövényzet közötti planktonhálózással fellelt algafajok és egyéb vízi parányszervezetek

 

A planktonháló tartalmát mikroszkópi tárgylemezre téve terepi mikroszkóppal a helyszínen vizsgáltuk. Főként a "mindenhol gyakori" és enyhén eutróf vizekre jellemző fajokat, élőlénycsoportokat találtunk. Kékmoszatok: Oscillatoria sp. Sárgamoszatok: Dinobryon sp. Kovamoszatok: Navicula radiosa, Synedra ulna, Diatoma vulgare, Closterium aerosum, Cymbella sp. Zöldmoszatok: Eudorina elegans, Ankistrodesmus sp., Ulothrix sp. Egysejtűek, csillósok: Stentor sp., Vorticella sp. Kerekesférgek: Conochilus hippocrepis.

 

 

Értékelés

 

A vízkémiai paraméterek [1., 2. táblázat] alapján a víz a vizsgált időszakban szervetlen tápanyagban szegény, "tiszta" víznek mondható: alacsony vezetőképesség értékeket mértünk, a nitrogénformák a kimutathatósági határ alatt vannak. Feltételezhető, hogy a nitrogént a vízinövények és fotoszintetizáló algák folyamatosan kivonják a vízből, miközben túlságosan nagy tömegben nem szaporodnak el – így nitrogénegyensúly áll fenn. Az oxigéntelítettség a folyamatos napsütés ellenére sem magas, ez is arra utal, hogy az oxigéntermelő mikroszervezetek (leginkább az algák) nem találhatók a vízben nagy tömegben. (Ezt alátámasztja az is, hogy planktonhálózással sem találtunk nagy algatömeget.) Mindemellett azt is figyelembe kell venni, hogy a túlburjánzó gyökerezőhínár a fényigényes algák elől elfedheti az intenzív fotoszintézishez szükséges optimális fényerőt, tehát kiemelten fényigényes algák nincsenek nagy egyed- és fajszámban, illetve az algák egy része mintegy "rejtve marad" az oxigéntermelés szempontjából. Ugyancsak csökkentheti az algák (és a többi oxigéntermelő szervezet, hínárnövények) oxigéntermelését a nyári melegben túlságosan felhevülő vízfelszín is, mert a túl nagy meleg már kedvezőtlenül hat az anyagcsere-folyamatokra: a hínáros legfelső vízrétegében 42 C-os vízhőfokot is mértünk
[
4. kép].

A hínárnövények elburjánzása és a viszonylag magas foszfáttartalom (ami valószínűleg a lerakódott iszapból és a felhalmozódott, elhalt növényi anyagból szabadul fel) azonban arra utal, hogy a víz mégiscsak eutróf: az ökoszisztéma belső dianamikájából adódó, fennálló nitrát- és foszfát-egyensúly külső hatásokra esetleg felborulhat. Ezt fontos lehet figyelembe venni esetleges emberi beavatkozások, akár természetvédelmi célú beavatkozások tervezésekor is. Például nagyobb mérvű, a szabad vízfelület visszaállítását célzó "hínárirtó" beavatkozás visszájára is fordulhat: a megmaradt, kevés számú vízinövény nem tudja kivonni kellő mértékben a nitrogént és foszfort, ettől túlszaporodhatnak egyes jelenlévő algafajok és az eddig "rejtett" eutrófia akár vízvirágzásba is átcsaphat...

 

Felhasznált irodalom

 

1.  Nagy. I.: Tisza-menti Kerékpártúra Kalauz. Árvízvédelmi töltésen Szegedtől Tokajig. Aqua Kiadó, Budapest

2.  Simon T. (szerk.): Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó. Tankönyvkiadó, Budapest 1991

3.  Simon T.: A magyarországi edényes flóra határozója, harasztok-virágos növények. Nemzeti Tankönykiadó, Budapest, 2000

4.  Halak, kétéltűek, hüllők. CD-ROM. Kossuth Kiadó Rt. és COM-COM Bt., Budapest

5.  Péchy T. - Haraszthy L.: Magyarország kétéltűi és hüllői. MME, Budapest, 1997

6.  H. Heinzel - R. Fitter - J Parslow: Európa madarai. Hungarian Edition Panem Könyvkiadó KFT, 2000

7.  Moszatok (Algae), ábragyűjtemény-jegyzet. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Növénytani Tanszék, 1982.

8.  Lovas B.: Édesvízi parányok 1,2. Búvár zsebkönyvek, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest.

9.  Krolopp E. - Lexa K.: Csigák, kagylók. Búvár zsebkönyvek, Móra Ferenc Könyvkiadó, Budapest.

 

További képek a tóról

 

 

 

2. kép  A holtágat puhafás ligeterdő-szegély veszi körül       

 

 

 

           

 

3. kép  A vízinövényekkel benőtt részeken jól megfigyelhető a víztől
a part felé haladó, emelkedő szintmagaságú szukcessziósor

 

 

4. kép  Sulyom- (az előtérben) és békaszőlő-hínár. Az erőteljesen benövényesedett,
sötét vizfelszín extrém magas hőmérsékletre hevül fel a nyári napokon

 

 

 

 

 

5. kép  A holtág- "névadó" növénye: a fehér tündérrózsa       6. kép   A holtágban a zöld békák gyakoriak  

 

 

Szerzők           

 

 Mester Zsolt: a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola biológia-kémia, környezetvédelem szakos tanára.

Toldi Zoltán: a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium biológia-kémia szakos tanára.